Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-04-08
Fi2021/01552
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Ekonomistyrningsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet, och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Myndigheten ska förse regeringen med underlag som möjliggör en samlad och effektiv styrning och uppföljning av arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska i samband med detta samverka med andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen ett prisomräkningsunderlag avseende myndigheternas lokalkostnader till regeringen. Underlaget lämnas i enlighet med 7 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och ett särskilt regeringsbeslut med närmare anvisningar (Fi2011/5349).

Myndigheten ska föreslå en justering av ovan nämnda anvisningar som innebär att myndigheten utifrån eventuell nytillkommen information om myndigheternas hyresavtal även ska lämna ett reviderat underlag för året före innevarande budgetår. Myndigheten ska kommentera konsekvenserna av den föreslagna justeringen. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2021.

Prisnivå för samhällsinvesteringar i myndigheternas budgetunderlag

Myndigheten ska utreda förutsättningarna för berörda myndigheter att lämna uppgifter om investeringar som avser samhällsändamål i löpande priser i stället för prisnivån det år då budgetunderlaget lämnas. Myndigheten ska göra en motsvarande bedömning av beställningsbemyndiganden för de anslag som används för att finansiera dessa investeringar. I uppdraget ingår också att utreda om den prisnivå som styr uppgifterna som myndigheterna lämnar i budgetunderlaget bör regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i stället för som i dag i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som meddelats med stöd av den nämnda förordningen. I så fall ska myndigheten lämna förslag till en sådan reglering. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2021.

Stöd till Statens jordbruksverk

Myndigheten ska stödja Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) i dess uppdrag att ta fram en beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden med utgångspunkt i de krav som ställs i relevant EU-regelverk för programperioden 2021–2027. Myndigheten ska lämna förslag på omfattning och detaljeringsnivå på den beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden som Jordbruksverket ska ta fram. Myndigheten ska också göra en bedömning av om den beskrivna förvaltningsstrukturen uppfyller kraven i EU:s regelverk. Om myndigheten bedömer att förvaltningsstrukturen inte uppfyller kraven ska myndigheten beskriva bristerna och lämna rekommendationer till Jordbruksverket om vilka åtgärder som bör vidtas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2021. Redovisningen ska innehålla myndighetens bedömning av Jordbruksverkets beskrivning och en redogörelse för de rekommendationer som har lämnats.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska i relevanta delar samverka med Jämställdhetsmyndigheten i den senare myndighetens arbete med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Samverkan ska primärt avse jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering inom områdena ekonomisk styrning samt intern styrning och kontroll.

Pågående uppdrag

Framtagande av rapport om den ekonomiska styrningen i staten

Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i regleringsbrevet för 2020 sammanställa en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som bl.a. innehåller en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats och förändrats över tid och vilka utmaningar den står inför. Med den ekonomiska styrningen avses resultatstyrningen, den finansiella styrningen, den interna styrningen och kontrollen samt internrevisionen. Rapporten ska både utgöra en kunskapskälla och vara ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Myndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret beträffande beskrivningen av den del av den ekonomiska styrningen som omfattar statens garanti- och utlåningsverksamhet. Rapporten ska belysa den ekonomiska styrningen från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2021.

Utredning om behovet av internrevision

Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i regleringsbrevet för 2020 utreda om urvalet av de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt. Utredningen ska även avse om anställningskravet i 2 § internrevisionsförordningen är ändamålsenligt eller om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas. Utredningen ska dessutom omfatta förutsättningarna för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas. I utredningen ska särskilt kraven för myndigheter som förvaltar EU-medel belysas, bl.a. med avseende på hur kraven på att följa internrevisionsförordningen kan påverkas av ändrade regelverk i den nya programperioden inom EU. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på regeländringar.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Återkommande uppdrag

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2022. För uppdraget disponerar myndigheten 497 000 kronor på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Prognosjämförelse

Myndigheten ska senast den 13 maj 2021 publicera en rapport med en redovisning av prognosprecisionen och prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoser av myndighetens förvaltningsanslag. Myndigheten ska i rapporten även göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen.

Tidsserier över utfallet på statens budget

Myndigheten ska senast den 15 mars 2021 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1998–2020 i 2020 respektive 2021 års budgetstruktur.

Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2020 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall. Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2021.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket188 476
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)157 395
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)22 081
ap.3Korrekta utbetalningar (ram)9 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslagsposten får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravarbete avseende RK Statsbudgetstöd.

Av medlen får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.3 Korrekta utbetalningar

Medlen får användas för att fullgöra uppdraget Arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.18 0493 %0
ap.26623 %0
ap.3270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar25 000
Räntekontokredit15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2515 706
2021-02-2515 706
2021-03-2515 706
2021-04-2515 706
2021-05-2515 706
2021-06-2515 706
2021-07-2515 706
2021-08-2515 706
2021-09-2515 706
2021-10-2515 706
2021-11-2515 706
2021-12-2515 710
Summa188 476
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.3Korrekta utbetalningar
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragverksamhet
Ekonomisk styrning-676-50010 00010 0000-1 176
Tjänsteexport52106 0006 0000521
Summa-155-50016 00016 0000-655
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning enligt myndigheten motverkar syftet med en verksamhet inom området Ekonomisk styrning, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamöter i internrevisionsrådet respektive redovisningsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor vardera per år. Arvode till den externa ordföranden i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1, BA STAB, BA TOT och FPM
Näringsdepartementet/LB FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Jämställdhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret