Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2021-09-23
S2021/06569
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för delaktighet.

VERKSAMHET

Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutat mål för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten för delaktighet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Myndigheten ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

2. Myndigheten för delaktighet ska redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken och de fyra områdena för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Om möjligt ska aktuell statistik redovisas så att det går att följa utvecklingen över tid. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Rapporten ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2021. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för delaktighet.

3. Myndigheten för delaktighet ska med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021, medverka genom att genomföra insatser som ökar kunskapen om hur förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratiska processer förändrats under 1900-talet och fram till idag. Myndigheten för delaktighet ska genomföra uppdraget i samverkan med Kungliga biblioteket och kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet och Socialdepartementet) senast den 7 april 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för delaktighet.

4. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska i samarbete med länsstyrelserna fortsätta att ge stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. För uppdragets genomförande under 2021 får MFD använda högst 1 000 000 kronor. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 14 december 2021 och den 13 december 2022 samt slutredovisas senast den 1 mars 2024. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 9 del till MFD.

5. Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. 

Prognoserna ska under 2021 lämnas senast den:

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

6. Myndigheten för delaktighet ska ge stöd och vägledning till Folkbildningsrådet 2021–2031 när det gäller uppföljningen av det nationella målet för funktionshinderspolitiken samt hur Folkbildningsrådets redovisning av genomförandet av funktionshinderspolitiken ska ske.  Stödet till Folkbildningsrådet är kopplat till regeringens beslut den 23 september 2021 (dnr. S2021/06571) om Uppföljning av funktionshinderspolitiken, regeringens beslut den 23 september 2021 om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031 (dnr. S2021/06595) samt regeringsbeslut om Uppdrag till Myndigheten för delaktighet att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken (dnr S2021/06596). I uppdraget till MFD ingår även att vid behov ge stöd till Folkbildningsrådet vid genomförandet av det nationella målet.  

Pågående uppdragUppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.Regleringsbrev 2018Slutredovisas 2021-03-01
Uppdrag att inrätta ett strategiskt råd.Regleringsbrev 2018I samband med årsredovisning
Uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning).Regleringsbrev 2018Löpande
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med
ledarhundar till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska i förberedelserna för detta ta nödvändiga kontakter med berörda aktörer samt ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Regleringsbrev 2019
(ändringsbeslut)
Löpande
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020.Regeringsbeslut
A2018/00925
Till Statskontoret 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020.Regeringsbeslut
Fi2018/01701
Till Statskontoret 2021-01-15
Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet.Regeringsbeslut
S2018/03798
Slutredovisning
2021-06-24
Uppdrag att bistå rådet för hållbara städer.Regeringsbeslut
M2019/00651
Slutredovisning 2022-05-31
Uppdrag att stödja kommunerna med kunskap om hur välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet och delaktighet. Myndigheten ska också stödja kommunerna med kunskap om hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem.Regleringsbrev 2020Slutredovisning 2021-03-01
Uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030.Regleringsbrev 2020Slutredovisning 2022-01-28
Uppdrag att samla in och presentera information om de särskilda konsekvenser och utmaningar som Coronapandemin hittills har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning samt för deras familjer.Regleringsbrev 2020 (ändringsbeslut)Slutredovisning 2021-04-01
Uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), med fokus på delmål 1, en jämn fördelning av makt och inflytande, kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer.
Regleringsbrev 2020 (ändringsbeslut)Slutredovisning 2021-09-01
Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.Regeringsbeslut S2020/06171Redovisning till Folhälsomyndigheten 2021-09-01
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023 Regeringsbeslut Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023Regeringsbeslut A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet61 564
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)61 564

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Myndigheten för delaktighet

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 8463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 130
2021-02-255 130
2021-03-255 130
2021-04-255 130
2021-05-255 130
2021-06-255 130
2021-07-255 130
2021-08-255 130
2021-09-255 130
2021-10-255 130
2021-11-255 130
2021-12-255 134
Summa61 564
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Jenny Wada
Kopia till

Socialutskottet
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Funktionsrätt Sverige
Nätverket Unga för tillgänglighet
Sveriges Kommuner och Regioner
Folkbildningsrådet