Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2021-02-18
Fö2021/00018
Fö2021/00199
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/2021:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 30 september 2020 (Fö2020/00972).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 29 september 2020 (UD2020/14391/NIS). 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer (ITT) innebär. 

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. Internationella samarbeten

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilka internationella samarbeten som har varit prioriterade under året.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa det stöd man gett Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2021. 

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2022-2026

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området för perioden 2022-2026. I arbetet ska myndigheten samverka med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förslag ska lämnas senast den 30 september 2021. 

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2022

I samband med budgetunderlaget för 2021 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor för 2022. 

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2022 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 3 september 2021 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2022. 

4. Planering och rapportering av internationella möten

Totalförsvarets forskningsinstitut ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för bilaterala och multilaterala möten av större betydelse. Senast en vecka efter genomfört möte ska myndigheten redovisa en skriftlig rapport.

5. Internationella överenskommelser och avtal

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 23 april 2021 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2020 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt delta, följa upp och hålla sig informerad om det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco). Totalförsvarets forskningsinstitut ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pescoprojekten fortskrider.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pescoprojekten fortskrider.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i utvecklingen av det bilaterala samarbetet på försvarsområdet med USA inom ramen för det mellan Sverige och USA överenskomna Statement of Intent (SoI).

6. Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) och den Europeiska försvarsfonden (EDF)

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Försvarets materielverk i arbetet avseende möjliga svenska bidrag till Europeiska försvarsindustriprogrammet. I arbetet ska Totalförsvarets forskningsinstitut även samarbeta med Försvarsmakten.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende Europeiska försvarsfonden i syfte att identifiera möjliga svenska bidrag till fonden och att främja Försvarsmaktens möjligheter att använda relevanta resultat av fonden. I detta arbete ska Totalförsvarets forskningsinstitut samverka med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

7. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för genomförande av 2016–2020, regeringens beslut den 2016-04-20 (UD2016/07898/KH). En rapport om myndighetens genomförande utifrån den nationella handlingsplanen ska lämnas i samband med årsredovisningen.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 maj,

- 30 juli och

- 25 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

9. Tidigare givna uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2020 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

I december 2020 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Myndigheten ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts (A2020/02583, Fi2020/04960).

10. Budgetunderlaget för 2022

Med utgångspunkt i Ekonomistyrningsverkets svar på regeringsuppdrag Fö2019/00418/MFU Uppdrag till Ekonomistyrningsverket avseende Totalförsvarets forskningsinstitut ska Totalförsvarets forskningsinstitut senast den 16 april lämna ett förslag till finansiering av myndigheten utifrån en finansiell styrmodell baserad på ökad anslagsfinansiering och motsvarande minskad avgiftsfinansiering.

Beräkningen ska utgå från att anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut delas in i följande anslagsposter: 

  • Ap1. Förvaltningsutgifter
  • Ap2. Forskning och kunskapsuppbyggande verksamhet
  • Ap3. Internationell stödverksamhet 

Till anslagspost 1 Förvaltningsutgifter ska räknas de av myndighetens kostnader för personal, lokaler, övriga driftskostnader, finansiella kostnader, avskrivningar och nedskrivningar som inte är direkta kostnader för forskning. 

Till anslagspost 2 Forskning och kunskapsuppbyggande verksamhet ska räknas den forskningsverksamhet myndigheten bedriver som idag inte finansieras via avgifter.

Till anslagspost 3 Internationell verksamhet ska räknas kostnaderna för det stöd som myndigheten ger Regeringskansliet och andra myndigheter och som idag inte finansieras via avgifter. 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inhämta synpunkter från Försvarets materielverk och Försvarsmakten. 

11. Anmälan av vapenprojekt

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 16 april 2021 redovisa på vilket sätt kravet att anmäla vapenprojekt, som följer av 13 § förordningen (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt, inarbetats i myndighetens interna processer och rutiner.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut237 373
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)70 007
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)127 209
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)5 281
ap.4Internationell verksamhet (ram)14 544
ap.5Egeninitierad forskning (ram)20 332

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

7 000 tkr får användas för forskning inom cyberområdet.

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.12 1003 %0
ap.23 8163 %0
ap.31583 %0
ap.44363 %0
ap.56113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Räntekontokredit115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2519 781
2021-02-2519 781
2021-03-2519 781
2021-04-2519 781
2021-05-2519 781
2021-06-2519 781
2021-07-2519 781
2021-08-2519 781
2021-09-2519 781
2021-10-2519 781
2021-11-2519 781
2021-12-2519 782
Summa237 373
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet
1:9 ap.5Egeninitierad forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor67 334-10 0001 041 6991 041 699057 334
Tjänsteexport7 583030 00030 00007 583
Summa74 917-10 0001 071 6991 071 699064 917
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

2. Det ackumulerade överskottet från den avgiftsfinansierade verksamheten får användas till att finansiera myndighetens strategiska kompetensutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten. Överskottet får även användas till att skapa hållbarhet inom områden som är verksamhetskritiska.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Robert Ihrfors
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM, PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, FN, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS, SI, SUND
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/F
Kulturdepartementet/MD
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Seko- Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Reservofficersförbund