Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2021-04-29
S2021/03683 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:166 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:249).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen671 626
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)50 000
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)105 000
ap.1Subventionering av familjehemsplaceringar (ram)250 000
ap.10Avgiftsfria lovaktiviteter (ram)200 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet25 515
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)25 515
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige11 455
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)9 737
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 718
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län10 000
ap.12del till Länstyrelsen i Örebro (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Subventionering av familjehemsplaceringar

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 3 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 i ett uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar. 

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

Regeringen avser att använda beräknade medel för 2022 för utbetalningar från Svenska ESF-rådet som avser ekonomiska åtaganden som myndigheten ingått 2019 och som ska infrias 2022.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 25 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 8 om hemlöshet under Uppdrag/Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

2. 13 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 7 under Socialtjänst om Kompetens och kvalitetsutveckling i sociala barn- och ungdomsvården i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

3. 6 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 6 februari 2020 (dnr U2020/00363) om ändring av uppdraget till Statens skolverk och Socialstyrelsen att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget. 

4. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 11 juni 2020 (dnr S2020/05272) i ett uppdrag om kunskapshöjande insatser om nationella adoptioner m.m. inom familjehemsvården.

5. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med uppdrag nr 8 under Socialtjänst om Placering av barn utan vårdnadshavares samtycke i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

6. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 5 under Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 i ett uppdrag att följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

7. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 26 november 2020 (dnr S2020/08834) i ett uppdrag om att ta fram analys och förslag på åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet under 2021 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/00275) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet ska lämnas senast den 1 december 2021.  Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisningav hur medlen använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till regeringen (Socialdepartementet).

2. 330 000 kronor får användas under 2021 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 1 500 000 kronor får användas under 2021 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04675) i ett uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

4. 1 500 000 kronor får användas under 2021 av Brottsoffermyndigheten i enlighet med uppdraget i myndighetens regleringsbrev för 2020 om Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

5. 2 000 000 kronor får användas under 2021 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2020 om ett pilotprojekt om individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

6. 200 000 kronor får användas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 15 augusti 2019 (dnr S2019/03408) i ett uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvärdering. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

7. 1 500 000 kronor får användas under 2021 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2020 om att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

8. 1 600 000 kronor får användas under 2021 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 17 december 2020 (dnr S2020/09554) i ett uppdrag att ta fram en handlingsplan förbrottsförebyggande föräldraskapsstöd. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

9. 4 000 000 kronor har tilldelats Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 11 mars 2021 (dnr S2021/02373) i ett uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

Regeringen avser att använda beräknade medel för 2022 för utbetalningar från Svenska ESF-rådet som avser ekonomiska åtaganden som myndigheten ingått 2019 och som ska infrias 2022.

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 18 mars 2021 (dnr S2020/01591) i ett uppdrag om arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mera.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Avgiftsfria lovaktiviteter

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut från den 29 april 2021 i ett uppdrag om att fördela medel för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter.

ap.12 del till Länstyrelsen i Örebro

10 000 000 kronor får användas under 2021 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag om föräldraskapsstöd i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.13ram
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Socialutskottet
Brottsoffermyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Linköpings universitet
Länsstyrelserna
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksgäldskontoret
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Svenska ESF-rådet
Sveriges Kommuner och Regioner
Östersjöstaternas råd