Miljödepartementet


Regeringsbeslut
5

2021-02-11
M2021/00304
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

SMHI:s varningsverksamhet ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Under 2021 övergår SMHI till konsekvensbaserade vädervarningar och myndigheten ska därför under 2021 redovisa enligt båda metoderna. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa de förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl och M2020/01535/Kl).

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet och genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

Effekter av insatser genomförda med medel från 1:10 Klimatanpassning

SMHI ska redovisa vilka insatser som har genomförts genom tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I detta ska särskilt följande framgå:

  • Resultatet av de aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning,
  • effekterna av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning, och
  • hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

Agenda 2030

SMHI ska redovisa hur myndighetens forskning, kunskaps- och beslutsunderlag samt samverkan med andra aktörer har bidragit till att stärka arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. SMHI ska också redovisa hur myndigheten integrerar Agenda 2030 i den egna verksamheten.

Arbete enligt vattenförvaltningsförordningen

SMHI ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Redovisningen ska beskriva vilka resultat som arbetet har gett och vilka resultat som förväntas.

3

Uppdrag

Prognoser

SMHI ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli och
– 25 oktober.

Framtida isutbredning i svenska farvatten

SMHI ska analysera hur isutbredningen i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och Norra Östersjön kan komma att utvecklas i ett perspektiv på 20 respektive 50 år. SMHI ska även analysera hur havsisens beskaffenhet påverkas när klimatet förändras. Underlaget ska bland annat ligga till grund för beslut om återinvesteringar i den svenska isbrytarflottan som i dagsläget är ålderstigen. SMHI ska inhämta synpunkter från Sjöfartsverket och det Meteorologiska Institutet i Finland (FMI) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2021.

Indelning av den avgiftsbelagda verksamheten

SMHI:s avgiftsfinansierade verksamhet är indelad i uppdragsverksamhet, affärsverksamhet och tjänsteexport i årets regleringsbrev. Myndigheten ska göra en översyn av den nuvarande indelningen och föreslå en mer ändamålsenlig uppdelning som möjliggör uppföljning av utvecklingen inom olika avgiftskollektiv. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2021.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-23. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. Av redovisningen ska framgå hur SMHI har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm). Uppdraget har förlängts och SMHI ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till regeringen (Miljödepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget under 2020 (M2020/00112/Nm).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut294 952
ap.1SMHI (ram)294 952

Villkor för anslag 1:9

ap.1 SMHI

Anslaget får användas för SMHI:s förvaltningsutgifter.

Minst 10 000 000 kronor ska användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Minst 5 000 000 kronor ska användas för verksamhet vid det nationella expertrådet för klimatanpassning. Av dessa får högst 2 000 000 kronor användas för sekretariatet som ska bistå rådet.

Anslaget får under 2021 användas för att täcka 2/5 av det underskott som fanns i avgiftskollektivet Sjöfart inom den avgiftsfinansierade verksamheten 2020 innan avbetalning påbörjades. Resterande underskott beräknas täckas under 2022.

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut20 000
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)20 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap5 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)5 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut22 500
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)22 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)30 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder samt för att utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap med avseende på klimatets förändring. 

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda karteringar, för arbete enligt handlingsplanen för hållbart markbyggande samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd.

Högst 1 500 000 kronor får användas för uppdraget att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. 

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut högst 2 000 000 kronor till myndigheter samt kommuner för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Medlen betalas ut mot rekvisition. 

SMHI får betala ut högst 300 000 kronor till Upphandlingsmyndigheten för deras uppdrag att bistå SMHI i att stödja de myndigheter som omfattas av förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete att ta hänsyn till klimatanpassning i myndigheternas upphandlingar. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 16 500 000 kronor får användas för finansiering av SMHI:s arbete med förebyggande och kunskapshöjande insatser för klimatanpassning inklusive slutförande av redan initierade projekt. Insatserna ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och regioner med anpassning till ett förändrat klimat.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.18 8483 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1165Inget0
ap.2600Inget0
ap.56755 0000
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar147 000
Räntekontokredit50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2524 579
2021-02-2524 579
2021-03-2524 579
2021-04-2524 579
2021-05-2524 579
2021-06-2524 579
2021-07-2524 579
2021-08-2524 579
2021-09-2524 579
2021-10-2524 579
2021-11-2524 579
2021-12-2524 583
Summa294 952
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 667
2021-02-251 667
2021-03-251 667
2021-04-251 667
2021-05-251 667
2021-06-251 667
2021-07-251 667
2021-08-251 667
2021-09-251 667
2021-10-251 667
2021-11-251 667
2021-12-251 663
Summa20 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet8 828-5 32895 00096 000-1 0002 500
Affärsverksamhet-13 367-6 63381 00087 000-6 000-26 000
Tjänsteexport3 836-21 93676 00066 00010 000-8 100
Summa-703-33 897252 000249 0003 000-31 600
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Underskottet inom avgiftskollektivet Sjöfart får täckas med anslag i enlighet med vad som anges under anslagsvillkor för anslag 1:9, ap.1 SMHI. 

På regeringens vägnar
Per Bolund
Elin Kronqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret