Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2021-01-28
N2021/00133
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Skogsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU2, rskr. 2019/20:112, prop. 2019/20:99 utg.omr. 23, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).


Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2019 och den 25 juni 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skogsstyrelsen.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

− Hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Redovisningen av verksamhetens resultat ska genomföras med hjälp av indikatorer.

− Indikatorer som beskriver utvecklingen inom skogssektorn.

Nationellt skogsprogram

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten bistår Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att implementera skogsprogrammet samt redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för detta arbete.

Förenkla för företagen

Skogsstyrelsen ska redogöra för hur myndigheten arbetar med att förenkla för företag.

En dörr in

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har fortsatt och utvecklat arbetet med "En dörr in" i syfte att förenkla myndighetskontakter för skogsägare.

Skog och vilt

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till en regional älgförvaltning där älgstammen är i balans med sina betesresurser.

Naturvårdande skötsel

Skogsstyrelsen ska redovisa den naturvårdande skötsel som genomförts samt behovet av naturvårdande skötsel.

Hyggesfritt skogsbruk

Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet med att analysera och utveckla metoder för hyggesfritt skogsbruk och hur myndighetens arbete med rådgivning om hyggesfritt skogsbruk har utvecklats. Av redovisningen ska framgå effekter av de tilldelade medlen.

Ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald

Skogsstyrelsen ska redovisa hur de utifrån sitt instruktionsenliga uppdrag har bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald (Convention om Biological Diversity, CBD). Vid framtagandet av det strategiska ramverket bör myndigheten även analysera hur andra länder med liknande förutsättningar tillämpar konventionen.

Pollinatörer

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser myndigheten har genomfört för att stärka förutsättningar för pollinatörer inom sitt verksamhetsområde.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

Förvaltning av register över de avtal som är ett resultat av Härjedalsförhandlingarna

Skogsstyrelsen ska fortsätta förvalta det register över avtal som upprättats som ett resultat av Härjedalsförhandlingarna gällande renbete på privat mark.

Grön infrastruktur

Skogsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till framtagandet och genomförandet av länsstyrelsernas regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs och med respekt för äganderätten.

3

Uppdrag

1. Bekämpning av skogsskador, med särskilt fokus på granbarkborre

Skogsstyrelsen ska förstärka kapacitetsuppbyggnad och hantering av skogsskador, med särskilt fokus på bekämpning av granbarkborre, inklusive i skyddade områden som Skogsstyrelsen ansvarar för. Skogsstyrelsen ska också samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

2. Skogliga konsekvensanalyser 2021

Skogsstyrelsen ska, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en skoglig konsekvensanalys utifrån ett sakligt underlag. Konsekvensanalysen ska innehålla ett antal scenarier som ger storleksordningen på den potentiella avverkningen och ett framtida skogstillstånd med utgångspunkt från relevanta mål beslutade av riksdagen, inklusive de nationella klimatmålen till 2030, 2040 och 2045 samt andra mål vars måluppfyllnad påverkar det framtida skogsbruket och vice versa. Risker för skador på grund av klimatförändringar, skadegörare i skogen och behov av klimatanpassning ska ingå i analysen, liksom behovet av hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till skoglig råvara och biologisk mångfald. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2022.

3. Frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen ska, med beaktande av den privata äganderätten till skog, ta fram ett förslag på ett system för att redovisa frivilliga avsättningar. Systemet ska vara transparent och göra det möjligt för myndigheterna att följa upp de frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet. Dubbelräkning av exempelvis formellt skydd och frivilliga avsättningar ska undvikas. Uppdraget ska utföras i samarbete med Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast 30 september 2020.

4. Slutlig uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete

Skogsstyrelsen ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/02501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

5. Enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård

Skogsstyrelsen ska eftersträva att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter. Extratjänster är en lämplig anställningsform för detta och ska användas när så är möjligt. Arbetsförmedlingen ska bistå med stöd till Skogsstyrelsen i detta arbete inom sitt ansvarsområde.

6. Prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för 2020−2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till regeringen (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost 1 Bidrag till skogsbruket, anslagspost 2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet och anslagspost 3 Nationellt skogsprogram.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen489 251
ap.1Förvaltningskostnader (ram)489 251
Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 000
ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas till Skogsstyrelsens förvaltningsutgifter.

ap.2 Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

ap.3 Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

Anslagsposten får användas för kostnader för åtgärder kopplade till uppdatering och utveckling av skogliga grunddata med hjälp av laserskanning.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen345 073
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)32 673
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)193 400
ap.3Nationellt skogsprogram (ram)26 000
ap.4Naturnära jobb (ram)93 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. 

Skogsstyrelsen ska i fråga om statligt stöd till näringslivet i sin verksamhet med informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Skogsstyrelsen.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslagsposten får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av myndigheten i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Av anslaget bör minst 41 700 000 kronor användas för områdesskydd för att värna äganderätt till skog.

Av anslaget får Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd täckas med högst 22 000 000 kronor.

Upp till 8 000 000 kronor får användas för kostnader kopplade till anställning av nyanlända och långtidsarbetslösa för enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård.

ap.3 Nationellt skogsprogram

Av anslagsposten får 23 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget att genomföra åtgärder inom ramen för det nationella skogsprogrammet, N2019/03247/SMF.

Därutöver får medel till nationellt skogsprogram användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Naturnära jobb

Av anslagsposten får 93 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden, N2020/01767/SMF.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.114 6503 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.25 80250 0000
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.133 00010 00011 00012 0002023
ap.224 0009 0004 00011 0002023
ap.313 0009 0004 00002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifter i tabellen om infrianden är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2539 771
2020-02-2539 771
2020-03-2539 771
2020-04-2539 771
2020-05-2539 771
2020-06-2539 771
2020-06-301 714
2020-07-2539 771
2020-07-301 714
2020-08-2539 771
2020-08-301 714
2020-09-2539 771
2020-09-301 714
2020-10-2539 771
2020-10-301 714
2020-11-2539 771
2020-11-301 714
2020-12-2539 770
2020-12-301 716
Summa489 251
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader
Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25833
2020-02-25833
2020-03-25833
2020-04-25833
2020-05-25833
2020-06-25833
2020-07-25833
2020-08-25833
2020-09-25833
2020-10-25833
2020-11-25833
2020-12-25837
Summa10 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Skogsstyrelsen - till Lantmäteriet
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2583
2020-02-2583
2020-03-2583
2020-04-2583
2020-05-2583
2020-06-2583
2020-07-2583
2020-08-2583
2020-09-2583
2020-10-2583
2020-11-2583
2020-12-2587
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Skogsstyrelsen - till Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Skogliga tjänster48450055 00055 0000984
Arbetsmarknadsrelaterade tjänster-6 412-12 00050 00050 0000-18 412
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 687-5005 0007 000-2 0008 187
Tjänsteexport-319300300016
Summa4 756-11 981110 300112 300-2 000-9 225
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-250315325-10-35
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Utgifter inom området Arbetsmarknadsrelaterade tjänster som inte finansieras av avgifter får finansieras med anslag 1:2 Insatser förskogsbruket ap.4 Naturnära jobb.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Linda Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet