Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2020-12-03
I2020/03140
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för digital förvaltning
Riksdagen har beslutat om anslag och bemyndiganden för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för digital förvaltning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 10 februari,
– den 4 maj,
– den 27 juli, och
– den 23 oktober.

En samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en årlig samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. Den samlade uppföljningen och bedömningen ska utgå från myndighetens uppgifter enligt förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning och baseras på den uppföljning och analys som myndigheten genomfört under året, samt de särskilda regeringsuppdrag som myndigheten har redovisat under året.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020.


Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten för digital förvaltning ska under 2020 genomföra en verksamhetsanalys av såväl infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser som för den statliga brevlådan Min Myndighetspost i syfte att skyndsamt etablera en ny struktur. Uppdraget ska löpande rapporteras till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens. I2019/01416/DF, I2019/01020/DF (delvis)

Den 2 maj 2019

Den 31 januari 2021
Uppdrag att vara nationell samordnare för EU-förordningen om en gemensam digital ingång. I2019/02843/DFDen 31 oktober 2019Den 2 mars 2020

Uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning och Lantmäteriet om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning. I2019/03237/DF

Den 5 december 2019Den 25 september 2020

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. I2019/03306/DF

Den 11 december 2019Den 31 januari 2021

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. I2019/03307/DF

Den 11 december 2019Den 31 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet33 484
ap.1Projekt för digitalisering av offentlig sektor (ram)17 411
ap.7Nationell digital infrastruktur (ram)16 073
Disponeras av Post- och telestyrelsen3 038
ap.8Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster (ram)3 038
Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning140 379
ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter (ram)137 379
ap.2Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet575
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn (ram)575

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Projekt för digitalisering av offentlig sektor

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga sektorns digitalisering.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Medlen får dock, i enlighet med de villkor som anges för respektive regeringsbeslut, användas för genomförande av följande uppdrag under 2020:

  • Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens (I2019/01416/DF).
  • Ändring av uppdraget att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder (I2019/02844/DF).

     

ap.2 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Anslagsposten får användas för utgifter för utveckling av förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Bidrag från anslagsposten får lämnas till de myndigheter som anges i bilagan till regeringens beslut den 11 december 2019 med uppdrag om att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte (I2019/03306/DF).

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas för administrativa kostnader.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Syftet ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

ap.7 Nationell digital infrastruktur

Anslagsposten får användas för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Medlen får dock, i enlighet med de villkor som anges för respektive regeringsbeslut, användas för genomförande av följande uppdrag under 2020:

  • Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (I2019/03307/DF, I2019/01361/DF [delvis], I2019/01412/DF, I2019/01447/DF).
  • Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (I2019/03306/DF, I2019/01036/DF [delvis] I2019/01361/DF [delvis] I2019/02220/DF). 

  • Ändring av uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift (I2019/02515/DF).

  • Uppdrag om att testa ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning (I2019/03237/DF).

ap.8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster

Anslagsposten får användas av Post- och telestyrelsen för genomförandet av eIDAS-förordningen.

ap.11 Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:18 Myndigheten för digital förvaltning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.703 %0
ap.80Inget0
ap.113 2453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för digital förvaltnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2511 448
2020-02-2511 448
2020-03-2511 448
2020-04-2511 448
2020-05-2511 448
2020-06-2511 448
2020-07-2511 448
2020-08-2511 448
2020-09-2511 448
2020-10-2511 448
2020-11-2511 448
2020-12-2511 451
Summa137 379
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för digital förvaltnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:18 ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Matilda Hultgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet
Bolagsverket
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Skatteverket