Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2020-12-10
UD2020/18530
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Folke Bernadotteakademin (FBA) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FBA ska bidra till att uppnå det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

FBA ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Informationssäkerhet

FBA ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Riktade insatser i länderna inom det Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom det Östliga partnerskapet med inriktning på
rättstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en
komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet   (Utrikesdepartementet).

3

Uppdrag

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (UD2016/07898/KH). En rapport om myndighetens genomförande av den nationella handlingsplanen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med årsredovisningen. Myndigheten ska därutöver bland annat genom ett redaktörskap stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av Sveriges rapport avseende genomförande och uppföljning av handlingsplanen. Myndigheten ska också, genom sin verksamhet, bidra till att uppmärksamma att det är 20 år sedan FN:s säkerhetråd beslutade om säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Mötesplatser för dialog- och fredsprocesser

FBA ska utreda möjligheten att skapa ett institutionaliserat arbetssätt för svenskt värdskap för dialogmöten och fredsprocesser. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten ha dialog med relevanta aktörer inom utrikesförvaltningen och även undersöka de arbetssätt för liknande frågor som återfinns i Norge och Schweiz. En redovisning ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 29 maj 2020.  

Genomförande av vissa strategier

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015-2019 (UD2015/00201/AF) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 322 000 000 kronor, varav 7 000 000 kronor avser Folke Bernadotteakademins verksamhet.

Kompletterande strategi för Folke Bernadotteakademins utvecklingssamarbete och fredsfrämjande i Afghanistan 2018-2019 (UD2018/06250/ASO) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om en ny strategi. Volymen för strategin ska år 2020 vara högst 5 300 000 kronor.

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina 2015-2019 (UD2018/10783/MENA) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2020 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Volymen för FBA:s del av strategin ska vara högst 6 500 000 kronor. 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober.

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

FBA erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021

FBA ska under 2020 fortsätta ett förberedande arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021 i enlighet med regeringens beslut den 13 mars 2020 (UD2020/04153/KH). Utgångspunkt för det fortsatta arbetet är den redovisning som FBA lämnade till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) den 1 juni 2020. I genomförandet av uppdraget ska FBA ha dialog med berörda utlandsmyndigheter. Stipendiets omfattning är högst 1 100 000 kronor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin106 500
ap.4Biståndsverksamhet (ram)106 500

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Strategin för hållbar fred

Minst 12 miljoner kronor får användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

FBA ska inom ramen för strategin i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet med det svenska medlingsnätverket för kvinnor, vars medlemmar utses av regeringen. 

FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella situationer: Sudan.

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia samt Afrika söder om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier. Medlen kan användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till strategigenomförandet.

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan. 

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Fördelning av medel till organisationer

Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA. 

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Strategiska sekonderingar

Högst 12 miljoner kronor får användas till att ställa personal till förfogande för tjänster inom ramen för myndighetens verksamhetsområde som bidrar till EU:s samlade utrikes- och biståndspolitik.

Internationella avtal

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin127 311
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)127 311

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.43 9753 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.13 8193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 609
2020-02-2510 609
2020-03-2510 609
2020-04-2510 609
2020-05-2510 609
2020-06-2510 609
2020-07-2510 609
2020-08-2510 609
2020-09-2510 609
2020-10-2510 609
2020-11-2510 609
2020-12-2510 612
Summa127 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Kurser och utbildningar002 30002 3002 300
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Carl Skau
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet - DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet - AF, AME, ASO, EC, ES, EU, FN, FMR, GA, IU, MENA, P-IR, PLAN, RS
Försvarsdepartementet-SI
Finansdepartementet-BA
Utbildningsdepartementet - UH
Kulturdepartementet - CSM
Arbetsmarknadsdepartementet-JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Åklagarmyndigheten