Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2020-11-26
A2020/02449
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2020 (prop. 2019:20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 136, prop. 2019/20:146 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:212).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)4 750
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)17 011
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Socialstyrelsen50 000
ap.4Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen (ram)50 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. 

2 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för uppdrag att samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB och A2019/01276/MRB) och uppdrag i Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2020.

500 000 kronor får vardera användas av Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för deras uppdrag om den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter i enlighet med regeringsbeslut den 12 september 2019 (Fi2019/03125/SPN) och uppdrag alternativt återrapporteringskrav i respektive myndighets regleringsbrev för 2020. 

2 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen (Ds 2019:23) i enlighet med beslut den 14 november 2019 (A2019/02059/MRB).

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att samla rättspraxis avseende barnkonventionen från nationella och internationella domstolar i en databas. Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

5 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län för uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner i enlighet med regeringsbeslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB) och uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. En delredovisning av uppdraget ska ske i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (A2019/01274/MRB). En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. 

1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att med anledning av covid-19-pandemin ge stöd till berörda myndigheter, kommuner och regioner i deras arbete med att sprida information och kunskap till barn utifrån barnets rättigheter och barnkonventionen. Uppdraget ska redovisas, inklusive ekonomisk redovisning, senast den 31 januari 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

1 500 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 att analysera och redogöra för konsekvenser för barn i Sverige med anledning av covid-19-pandemin, utifrån barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Barn i utsatta situationer och med särskilda behov ska vara i fokus. Utifrån resultatet av myndighetens arbete ska lärdomar identifieras och spridas till berörda aktörer. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och ungas erfarenheter av pandemin. Uppdraget ska redovisas, inklusive ekonomisk redovisning, senast den 30 juni 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

750 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med uppdrag i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2020 om att utveckla stöd och informationsmaterial gällande hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn riktat till professioner i myndigheter, kommuner och regioner och även direkt till barn. Stödet och informationsmaterialet ska ha ett tydligt rättighetsfokus och utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, delmål 16.2 om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Uppdraget ska redovisas, inklusive ekonomisk redovisning, senast den 30 juni 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (S2011/08072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.4 Barnets rättigheter - till Socialstyrelsen

Medlen får användas för utgifter i enlighet med 1§ första stycket 1 förordningen (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19. Av dessa medel får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Barnets rättigheter
5:2 ap.25:2 ap.125 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementets budgetavdelning
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagen, Socialutskottet
Barnombudsmannen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksgäldskontoret