Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2020-12-03
Ju2020/04329
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:106, prop. 2019/20:132 utg.omr. 6, bet. FiU51, rskr. 2019/20:200, prop. 2019/20:99 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340, prop. 2020/21:2 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och ytterst krig. För detta arbete är myndighetens stödjande och samordnande roll av särskild betydelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

Ökad kvalitet och effektivitet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten avseende myndighetens verksamhet och ekonomi. Åtgärderna ska redovisas i såväl kvalitativa termer som kostnadstermer.

Informationspåverkan

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Myndigheten ska även genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Genomförda åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas.

Olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att dels förebygga bränder och andra olyckor, dels genomföra effektiva räddningsinsatser.

Övrig återrapportering4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps internationella insatser ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten ska redovisa följande:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering av genomförda insatser under året
 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 6 (som avräknas biståndsramen) för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd
 • hur det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd har implementerats i relevanta delar av insatsverksamheten
 • vidtagna åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i regleringsbrev för 2020 avseende anslag 1:1 UO7 ap.41 och i Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande.

Myndigheten ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda aktiviteter som har finansierats med medel från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och hur finansieringen har fördelats mellan aktiviteterna. Av redovisningen ska också framgå bedömda effekter för samhällets anpassning till ett förändrat klimat utifrån genomförda aktiviteter.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avseende beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen samt hur medlen fördelats mellan aktörerna. Även bedömda effekter av den genomförda verksamheten ska redovisas (enligt villkor 5 under anslag 2:6). Myndigheten ska även årligen rapportera utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten samt lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari varje år. 

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Kontaktorgan

Myndigheten ska vara behörig myndighet för den offentligt reglerade tjänsten (PRS) inom det europeiska satellitnavigeringsprogrammet (Galileo) i enlighet med Rådets beslut 1104/2011/EU. Uppdraget avgränsas till de uppgifter i Rådets beslut som inte är reglerade i annan lag eller uppdrag. Myndigheten ska ha en samordnande roll, vilket kräver regelbunden samverkan med andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Myndigheten ska vara svensk teknisk kontaktpunkt för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE:s) verksamhet på cyberområdet. I uppgiften ingår att, inom myndighetens kompetensområde, svara på informationsförfrågningar och att delta vid ett årligt möte, samt vid kvartalsvisa sambandstester. Innan svar på informationsförfrågningar lämnas ska MSB informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

3

Uppdrag

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa goda exempel och en samlad bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare har vidtagit under 2019 med hjälp av finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 29 april 2020.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden.

• Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
• Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
• Planering för att kunna verka från en alternativ och eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som har vidtagits inom tillsynsverksamheten på Sevesoområdet. Redovisningen ska även omfatta en samlad bedömning utifrån länsstyrelsernas redovisning av utvärdering av genomförda åtgärder (utifrån uppdrag enligt regleringsbrev 2017) om införande av lämpliga samverkansformer för en mer effektiv och likvärdig tillsyn på Sevesoområdet. Myndigheten ska lämna redovisningen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2020.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en sammanfattning av utarbetade riskbedömningar på nationell nivå och utarbetade bedömningar av riskhanteringsförmågan på nationell nivå. Redovisningen ska även beskriva förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder för centrala risker med gränsöverskridande konsekvenser samt i förekommande fall risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser. Redovisningen ska kunna utgöra underlag för Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr 2019/420Artikel 6. 1. d. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 2 oktober 2020.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i syfte att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret analysera hot, risker och sårbarheter. Analysen ska göras på såväl övergripande samhällsnivå som områdesvis för vart och ett av områdena energiförsörjning, livsmedel inkl. dricksvatten, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet. Av redovisningen ska särskilt allvarliga hot, risker och sårbarheter, utvecklingsmönster samt vidtagna och planerade åtgärder framgå. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 23 april 2021.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillsammans med Försvarsmakten genomföra en översyn av de frivilliga försvarsorganisationernas roll inom totalförsvaret. Översynen ska göras med utgångspunkt i Motståndskraft (Ds 2017:66). Myndigheterna ska i dialog med organisationerna analysera hur den frivilliga försvarsverksamheten kan utvecklas för att möta behov av bl.a. rekrytering, utbildning och övning i såväl det civila som det militära försvaret. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2020.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari
 •  4 maj
 • 27 juli
 • 23 oktober.

Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten på grund av dessa åtgärder.

Myndigheten ska även lämna en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel två gånger per år, den 1 mars i samband med budgetunderlaget och den 31 augusti. Redovisningen ska inkludera hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

Pågående regeringsuppdrag

 • Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa arbetet med de nya uppgifter som myndigheten ålagts genom förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. En separat redovisning ska lämnas i samband med årsredovisningen för 2019 (Ju2018/05301/SSK (delvis)).
 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vara Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare för Sendai Framework for Disaster Risk Reduction t.o.m. 31 december 2030 (Ju2015/07319/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att tillsammans med Polismyndigheten och Försvarsmakten årligen lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända arbetssökande för praktik.
  Årlig redovisning till Statskontoret 2020-2021 (A2018/00925/A, Fi2018/01701/ESA).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att göra en kortfattad miljöanalys av verksamheten utifrån miljömålen och utarbeta en fyraårig handlingsplan för miljöarbetet. Myndigheterna ska i årsredovisningarna för 2016-2019 redovisa hur planen genomförs (M2015/2366/Mm).

 • Uppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Årlig redovisning till Tillväxtverket och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars (2014/5377/ENT).  

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens. Uppdraget löper t.o.m. 2020 (S2017/01706/FS). 

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021 (M2019/01241/KI).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022 (Ju2018/03737/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021 (Ju2019/03058/SSK, Ju2019/02421/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021 (Ju2019/03057/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att utveckla förmågan att bistå kommunala räddningstjänster med nationella och internationella förstärkningsresurser för brandbekämpning från luften. Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2020 (Ju2019/04155/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap74 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)74 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en naturolycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap67 580
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)67 580

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas till ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader för stöd från andra länder som lämnas till Sverige. Om en annan aktör än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap begär hjälpen ska den stå för kostnaderna vid räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4. Anslagsposten får användas för att ersätta skada enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. som avser en försäkrad enligt 7 kap. 2 § punkt 2 Socialförsäkringsbalken. 

5. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 297 892
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)11 013
ap.5Krisberedskap (ram)1 286 879
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län8 212
ap.2Totalförsvarsprojekt i Gotlands län (ram)8 212

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC eller länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.2 Totalförsvarsprojekt i Gotlands län

Anslagsposten får användas för genomförande av projektet om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län. 

ap.5 Krisberedskap

1. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med de principer som anges i budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63) och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande planering för att säkerställa funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur inom i första hand följande områden: energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.
 • konkreta beredskapsåtgärder inom i första hand ovan angivna områden, vilka stärker den samlade beredskapen med utgångspunkt i kraven vid höjd beredskap. 
 • planering och förberedelser för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • näringslivets medverkan i den samlade beredskapen, inklusive ev. ersättningar enligt gällande regelverk avseende försörjningsberedskap.
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning.
 • åtgärder för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga inom det psykologiska försvaret. 
 • planering och förberedelser för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i hela hotskalan.
 • åtgärder för att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

2. Högst 18 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

3. Högst 327 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 27 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

4. Högst 32 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger landstingen enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 130 000 000 kronor av anslagsposten får fördelas till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar, varav 30 000 000 kronor ska fördelas till landstingen.

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, landsting och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka den tekniska försörjningssäkerheten vid akutsjukhus eller andra verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård av särskild betydelse för krisberedskapen eller totalförsvaret.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

9. Högst 57 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar. Anslagsposten får även användas till att finansiera investeringar, drift och förvaltning av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utveckling av tekniska system och tjänster för att stödja ansvariga aktörer vid hantering av kriser, i enlighet med punkten 3.17 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samt för bolagets förmåga att möta totalförsvarets behov. 

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. 

14. Av anslagsposten får högst 13 000 000 kronor användas för att betala ut ersättning till frivilliga organisationer för åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av Covid-19.

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 463 330
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 388 330
ap.2Information till allmänheten med anledning av coronautbrottet (ram)75 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 8 300 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 2. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 3. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 37 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 6. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 7. Högst 23 000 000 kronor av anslagsposten får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 8. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

ap.2 Information till allmänheten med anledning av coronautbrottet

I genomförandet av informationsuppdraget avseende utbrottet av det nya coronaviruset får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna bidrag till aktörer som medverkar i fullgörandet av uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.22 245Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 758Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13303 %0
ap.203 %0
ap.538 7563 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.141 4993 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Krisberedskap
ap.4ram

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.20
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.255 00022 90020 00012 1002023
2:4 Krisberedskap
ap.52 000 000983 547730 678285 7752026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)1 550 000
- varav INVESTERING1 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten.

Investeringsplan för samhällsinvesteringar återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25115 278
2020-02-25115 278
2020-03-25115 278
2020-04-25123 611
2020-05-25123 611
2020-06-25123 611
2020-07-25124 444
2020-08-25124 444
2020-09-25124 444
2020-10-25124 444
2020-11-25124 444
2020-12-25124 443
Summa1 463 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:6 ap.2Information till allmänheten med anledning av coronautbrottet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Tekniska system2 517013 00013 500-5002 017
Tjänsteexport521-52112 00012 00000
Internationella insatser-5 2030110 000110 0000-5 203
Rakel220 78157 000560 200543 20017 000294 781
Strategic Warehouse ll-1 3351 335119 000119 00000
Uppdragsutbildning kost och logi m.m.-4 332-2 80040 20044 000-3 800-10 932
Summa212 94955 014854 400841 70012 700280 663
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare-8608 0008 0000-86
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. Detta gäller även uppdrag finansierade av EU som innebär stöd till EU:s medlemsländer och partnerländer i civilskyddssamarbetet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avgifter enligt 16 § 3 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får balansera det ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får mot avgift tillhandahålla lager, logistik, varor och övrigt stöd till EU:s strategiska lager för civila krishanteringsinsatser (Strategic Warehouse II) och inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete, rescEU (EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel). Avgifterna bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anette Häggström Ahrnens
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Justititiedepartementet/L4, PO
Finansdepartementet /BA, ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens försvarsutskott
Statskontoret