Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2020-12-17
A2020/02657
A2020/02621 (delvis)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 2020/21:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:1

Etableringsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län125
ap.7Information medborgarskapsceremonier (ram)125
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län149 000
ap.1Insatser för asylsökande m.fl. (ram)98 000
ap.4Flyktingguider och familjekontakter (ram)51 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Insatser för asylsökande m.fl.

Anslagsposten avser ersättning enligt förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. 

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet, och får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Av anslagsposten beräknas 40 000 000 kronor användas för insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen bör prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp. 

ap.7 Information medborgarskapsceremonier

Anslagsposten får användas för information till kommuner om medborgarskapsceremonier.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Etableringsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.70Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Vanja Bardh Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor