Miljödepartementet


Regeringsbeslut


2020-12-03
M2020/01893 (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122, prop. 2020/21:2 utg.omr. 20, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet252 500
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)201 000
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
ap.4Int. insatser Parisavtalet (ram)50 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 500
ap.2del till Regeringskansliet (ram)2 500

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

1. Avtal om internationella klimatinsatser

Anslagsposten får användas av Statens energimyndighet för att fullgöra tidigare beslut om stöd till internationella klimatinsatser som genomförs inom ramen för CDM och JI under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonvention), samt till liknande mekanismer som åstadkommer kvantifierade utsläppsminskningar. Myndigheten bör också vid behov, inom befintlig avtalsperiod, verka för att insatserna kan fortsätta att åstadkomma och leverera kvantifierade utsläppsminskningsenheter efter år 2020. Insatserna ska bidra till att utveckla internationella samarbetsmekanismer och utsläppshandel, samt bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Myndigheten ska aktivt följa upp utvecklingen i pågående projekt, fonder och andra initiativ och får vid behov omplacera tidigare investeringar i andra avtal, utan att öka framtida åtaganden, för att bidra till klimatinvesteringarnas ändamål. Myndigheten ska också särskilt följa upp hur projekten bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i värdlandet och därmed stärker lokala samhällen och deras utveckling.

Myndigheten får ingå avtal om insatser direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter, samt genom deltagande i multilaterala samarbeten och initiativ. Anslagsposten får användas för att ingå överenskommelser om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.

2. Bidrag till utvecklingen av internationellt klimatsamarbete

Myndigheten ska verka för att de befintliga samarbetsmekanismerna under Kyotoprotokollet kontinuerligt förbättras. Myndigheten ska vidare bidra till utvecklingen av nya internationella samarbetsformer, resultatbaserad klimatfinansiering eller andra effektiva styrmedel för att minska klimatutsläpp inom ramen för FN:s klimatkonvention eller andra internationella initiativ. Syftet är att öka förutsättningarna att nå väl under tvågradersmålet samt att göra ansträngningar att nå 1,5-gradersmålet. Särskilt fokus ska läggas på mätning, rapportering och verifiering av klimatnytta samt bidraget till hållbar utveckling.

3. Återrapportering

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till regeringen (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen ska inkludera en prognos för leverans av utsläppsenheter och hur syftena med programmet uppfylls. Redovisningen ska även beskriva hur projekten bidragit till jämställdhet. Myndigheten ska, efter att ha inhämtat synpunkter från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i redovisningen även särskilt redogöra för projektens bidrag till hållbar utveckling i värdländerna.

4. Programanknutna kostnader

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till stöd till internationella klimatinsatser och uppföljning och stöd av förvärv av utsläppsenheter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Transformative Carbon Asset Facility, Partnership for Market Readiness, Carbon Pricing Leadership Coalition, Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation, Carbon Initiative for Development, Carbon Partnership Facility och Prototype Carbon Fund vid Världsbanken och Future Carbon Fund vid den asiatiska utvecklingsbanken.

Högst 4 000 000 kronor får användas för insatser som syftar till att utveckla befintliga och nya internationella samarbetsformer med relevans för klimatkonventionen samt för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa samarbeten.

Högst 500 000 kronor får användas till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention.

ap.2 del till Regeringskansliet

Anslagsposten får användas för utveckling av marknadsbaserade styrmedel, utsläppshandel, internationella samarbetsformer och strategier inom klimatområdet för att nå Parisavtalets mål. Anslagsposten får även användas för förvärv av utsläppsutrymme för klimatkompensation av Regeringskansliets flygresor utanför EU.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslagsposten får användas för utgifter för drift och utveckling av systemet för internationell handel med utsläppsrätter, EU:s system för handel med utsläppsrätter och EU:s ansvarsfördelningsbeslut (406/2009/EG). Anslagsposten får även användas till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

ap.4 Int. insatser Parisavtalet

1. Internationella klimatinsatser, avtal och inriktning

Anslagsposten får användas för att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet under FN:s klimatkonvention, och särskilt dess artikel 6. Syftet är att bidra till ökad ambition att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål om att hålla den globala temperaturökningen till väl under två grader och att göra ansträngningar för att begränsa ökningen till 1,5 grader, samt kunna bidra till resultatbaserad klimatfinansiering eller, jämte andra kompletterande åtgärder, kunna bidra till att nå klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket.

Myndighetens insatser inriktas mot metodutveckling där ett särskilt fokus ska läggas på mätning, rapportering och verifiering av klimatnytta och bidraget till hållbar utveckling. Myndighetens insatser inriktas även mot förberedande och understödjande arbete för genomförande av pilotinsatser och på sikt konkreta s.k. artikel 6-samarbeten.

Insatserna ska framförallt ske på sektorsnivå samt i första hand riktas mot medelinkomstländer och energirelaterade utsläpp. Myndigheten ska sträva efter att genomföra konkreta utvecklingsinsatser i internationell samverkan.

Myndigheten ska följa upp utvecklingen i pågående insatser.

Myndigheten får ingå avtal om insatser direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter, samt genom deltagande i multilaterala samarbeten och initiativ. Anslagsposten får användas för att ingå överenskommelser om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.

2. Återrapportering

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av verksamheten under anslagsposten till regeringen (Miljöidepartementet). Rapporten kan redovisas tillsammans med redovisningen under anslagspost 1 ovan.

Myndigheten ska ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Miljödepartementet) under denna initiala utvecklingsfas av programmet.

3. Programanknutna kostnader

Högst 5 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med utveckling av nya internationella samarbetsformer, resultatbaserad klimatfinansiering eller andra effektiva styrmedel inom ramen för Parisavtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.16 030Inget0
ap.275Inget0
ap.345Inget0
ap.41 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.1430 000206 000185 00039 0002032
ap.4150 00049 00020 00081 0002032
Belopp angivna i tkr

Villkor

För ap.1 får myndigheten en bemyndiganderam på 430 000 000 kronor för tidigare ingångna avtal .

För ap.4 får myndigheten en bemyndiganderam att ingå nya avtal om högst 150 000 000 kronor.

Beloppen för infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifter har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Jessica Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten global agenda
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret