Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2020-12-17
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/19023
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för länsstyrelsens insatser för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet.

Länsstyrelsen ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelsen gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. En bedömning av insatsernas resultat och effekter ska ingå. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

Myndigheten ska redovisa prognoser i enlighet med, och vid de prognostillfällen, som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Länsstyrelsen i Norrbottens län. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, FN, RS
Finansdepartementet BA, SFÖ
Miljödepartementet RT
Näringsdepartementet RT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Riksgäldskontoret