Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B II:1

2020-12-17
Ju2020/04577
Ju2020/00891/PO
Ju2020/01705
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Säkerhetspolisen.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 739 849
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 739 849

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.152 1953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar240 000
Räntekontokredit120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25144 987
2021-02-25144 987
2021-03-25144 987
2021-04-25144 987
2021-05-25144 987
2021-06-25144 987
2021-07-25144 987
2021-08-25144 987
2021-09-25144 987
2021-10-25144 987
2021-11-25144 987
2021-12-25144 992
Summa1 739 849
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Louise Molander
Kopia till

Finansdepartementet, Budgetavdelningen (FiBA Madelein Keskitalo)