Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 31

2020-12-17
N2020/03099
N2020/03061 (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:23 Stöd till enskilda näringsidkare inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:23

Stöd till enskilda näringsidkare (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 500 000
ap.1Stöd till enskilda näringsidkare (ram)1 500 000

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Stöd till enskilda näringsidkare

Anslaget får användas för Boverkets utbetalningar av stöd till enskilda näringsidkare i enlighet med förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet BA, SFÖ och BB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Riksgäldskontoret