Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2020-12-17
N2020/03082
N2020/03061 (delvis)
N2020/00509
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sveriges geologiska undersökning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för informationsförsörjning och främjande verksamhet

1. Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geologiska information som SGU tillhandahåller på kort och lång sikt ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

2. De regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över ska bli mer kostnadseffektiva och enklare för medborgare och företag.

Återrapportering av informationsförsörjning och främjande verksamhet

1. SGU ska redovisa hur målet för informationsförsörjning har uppfyllts och vilka insatser som har genomförts för att målet ska uppfyllas. SGU ska även redovisa vilka insatser som har genomförts enligt den plan för den kartläggande verksamheten som myndigheten har tagit fram enligt uppdrag från regeringen (N2020/02908).


2. SGU ska redovisa hur målet för kostnadseffektiva och enkla regelverk och rutiner har uppfyllts. SGU ska därvid särskilt redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att utveckla den svensk- och engelskspråkiga informationen som finns avseende minerallagen (1991:45) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln på myndighetens webbplats. SGU ska även redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att minska handläggningstiderna och i övrigt hantera det ökande antal förvaltningsärenden som myndigheten ansvarar för.

Särskilt mål för Bergsstaten

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering för Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av aktiva gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Övriga återrapporteringskrav

Användning av resurser

SGU ska redovisa hur förvaltningsanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv disponeras mellan myndighetens avdelningar och per geologisk undersökningstyp i syfte att ge en tydlig översiktlig bild av de huvudsakliga verksamhetsgrenarna.

EU och internationell samverkan

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom myndighetens verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

SGU ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att stärka sitt arbete med EU-processer. De åtgärder som vidtas ska bidra till att stärka myndighetens kompetens på området även inför det svenska EU-ordförandeskapet 2023.

Geovetenskaplig forskning

SGU ska redovisa vilka forskningsprojekt som har fått stöd av myndigheten från anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning inom utgiftsområde 24 Näringsliv, dess effekter samt i vilken utsträckning forskningsresultaten kommer till användning i myndighetens verksamhet.

Vattenförvaltningsförordning

SGU ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Redovisningen ska bl.a. beskriva vilka resultat som arbetet har gett och vilka resultat som förväntas.

3

Uppdrag

1. Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

2. Utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel

SGU ska inhämta information om andra länders planering för och utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel, och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2021.

3. Naturnära jobb

SGU ska under 2021–2022 fortsätta arbetet i enlighet med uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/01767). För 2022 beräknas 4 000 000 kronor tilldelas uppdraget. Redovisning ska ske till Skogsstyrelsen inför dess redovisning av uppdraget till regeringen.

4. Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, samt inom övrigt internationellt arbete, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bevaka, analysera samt aktivt delta i frågor och uppkomna processer kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). Utgångspunkten för arbetet är att i enlighet med myndighetens instruktion bl.a. verka för hållbar tillväxt och företagande inom sektorn för nyttjande av Sveriges mineralresurser. Slutsatser från arbetet samt information om vilka insatser som har genomförts ska löpande redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

5. Koldioxidlagring

SGU ska under 2021 inom sitt ansvarsområde fortsätta arbetet med omvärldsbevakning och interna kompetenshöjande insatser för hantering, bearbetning och tolkning av seismiska djupdata avseende koldioxidlagring med utgångspunkt i Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4). SGU ska aktivt delta i nationell och internationell samverkan och särskilt bevaka CCS-aktiviteter för att bibehålla och utveckla svensk förmåga inför framtagande av en handlingsplan med mål att påbörja undersökningar av potentiella svenska lagringsplatser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2021.

6. Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 5 februari,

− den 29 april,

− den 30 juli, och

− den 25 oktober.

7. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas SGU:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning244 872
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)244 872

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

  1. Anslagsposten får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.
  2. SGU bemyndigas att under 2021–2022 besluta om en årlig medlemsavgift till kunskaps- och innovationsplattformen KIC Raw materials under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw materials) på högst 350 000 kronor. Utgifterna för detta ska belasta anslagsposten.
  3. Av anslagsposten får högst 7 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om naturnära jobb (se ovan under Uppdrag, punkt 3).

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 923
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 923

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslagsposten får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statens kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun, inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.17 3463 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.10Inget0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0003 3191 681
2023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar135 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2520 406
2021-02-2520 406
2021-03-2520 406
2021-04-2520 406
2021-05-2520 406
2021-06-2520 406
2021-07-2520 406
2021-08-2520 406
2021-09-2520 406
2021-10-2520 406
2021-11-2520 406
2021-12-2520 406
Summa244 872
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 56415431 65031 65001 718
Tjänsteexport661-634 9004 9000598
Summa2 2259136 55036 55002 316
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)25280013 000013 00013 000
Mineralersättning2528004 50004 5004 500
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811007307373
Summa0017 573017 57317 573
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 001 Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528 Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 002 Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528 Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312 Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet, F
Miljödepartementet, KE, KL och NM
Kulturdepartementet, CSM och KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret