Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2020-12-17
I2020/03342
I2020/03296(delvis)
I2020/00514
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop: 2020/21:1 utg. omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten har bedrivit.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

3. Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslutsdatum

Redovisas senast

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

A2018/00925

Den 1 april 2020.

Den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

Fi2018/01701

Den 1 april 2020.

Den 15 januari 2021.

Transportsystemets påverkan på miljön från mikroplaster.

Den 1 december 2018

N2017/07856

Delredovisning senast den
1 december 2019.

Slutredovisning ska lämnas senast den 1 juni 2021.

Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Den 21 december 2017

N2017/07848

N2017/07559 (delvis)

N2017/01342 (slutligt) m.fl.

Årligen under perioden 2018–2021 senast den 31 oktober.

Jämställdhet

Statens väg- och transportforskningsinstitut har den 28 april 2020 redovisat hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09: FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147). 

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska revidera och utveckla redogörelsen för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat för att främja jämställdhet inom myndigheten och särskilt kring myndighetens uppdragsverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut86 694
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)81 694
ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Medlen från anslagsposten får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

ap.2 Nationellt kunskapscentrum om cykel

Medlen från anslagsposten får användas för att täcka kostnader för verksamhet vid nationellt kunskapscentrum om cykel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.12 4503 %0
ap.21503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar28 000
Räntekontokredit25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Statens väg- och transportforskningsinstitut disponerar under budgetåret 2021 en låneram om 28 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår 25 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 225
2021-02-257 225
2021-03-257 225
2021-04-257 225
2021-05-257 225
2021-06-257 225
2021-07-257 225
2021-08-257 225
2021-09-257 225
2021-10-257 225
2021-11-257 225
2021-12-257 219
Summa86 694
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:9 ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Uppdragsverksamhet24 5632 10051 60049 5002 10028 763
Tjänsteexport-37004 2024 2020-370
Summa24 1932 10055 80253 7022 10028 393
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av externa medel (avgift och bidrag) i verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Ola Nordlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret
Trafikverket