Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2020-12-10
Ku2020/02567 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21 utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor8 500
ap.3Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin (ram)8 500
Disponeras av Kammarkollegiet66 050
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)23 050
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)15 000
ap.18Säkerhetshöjande åtgärder (ram)22 000
ap.19Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (ram)6 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet950
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)950
Disponeras av Skatteverket31 340
ap.5Allmänna val och dem - till Skatteverket (ram)31 340
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län500
ap.17Allmänna val och dem - del till LJONK (ram)500

Villkor för anslag 6:1

ap.3 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

MUCF får fördela 7 750 000 kronor enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin. MUCF får använda högst 750 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.5 Allmänna val och dem - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

Medlen får även användas för investeringar i ett nytt it-system för valadministrationen.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska användas för att främja, förankra och försvara demokratin.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska redovisa befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin som ska redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 295 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2021. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 27 maj 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 27 maj 2022.

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation. Under 2021 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och demokratins möjligheter och utmaningar idag. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2021. Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2021. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2021 avseende Myndigheten för tillgängliga medier. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 4 mars 2022.   

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), till exempel genom att utveckla samverkan på området. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Statens medieråd ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Regeringen slöt i juni 2020 en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga (Ku2020/01399). SKR får använda 2 000 000 kronor för insatser inom ramen för överenskommelsen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 8 oktober 2021. Rekvirerade medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 april 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin (Ku2020/00497). Under 2021 ska tyngdpunkten i uppdraget vara att arbeta för att nå ut med kunskap och stöd till kommuner i hela landet. För ändamålet får MUCF använda 3 400 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 mars 2022.

Forum för levande historia ska utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick och att stärka elevers kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap (Ku2020/00709). Myndigheten ska inom uppdraget aktivt följa upp och verka för att en majoritet av landets elever senast under läsåret 2021 har tagit del av materialet genom undervisningen. För ändamålet får Forum för levande historia använda 3 000 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet och en slutredovisning av uppdraget lämnas till regeringen (Kulturdepartementet). Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys.

Kriminalvården ska, med särskilt fokus på unga, utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten med syfte att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser (Ku2020/00468). För ändamålet får kriminalvården använda 1 100 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska genomföra särskilda insatser i sin skolverksamhet för elever och lärare med målsättningen att främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin. Myndigheten ska även genomföra kunskapshöjande insatser för sina medarbetare med målet att utveckla myndighetens systematiska arbete med demokratifrågor (Ku2020/00916). För ändamålet får SiS använda 890 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 29 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 29 mars 2022.

Stockholms universitet ska genom att anordna demokratimässor stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från studieovana miljöer (Ku2020/00917). För ändamålet får Stockholms universitet använda 1 500 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 mars 2022.

Sametinget ska genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin (Ku2020/00918). För ändamålet får Sametinget använda 1 000 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 21 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 mars 2022.

Barnombudsmannen (BO) ska stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Det befintliga innehållet på webbplatsen ska kompletteras med kunskap och vägledning kring hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk. Det nya innehållet på webbplatsen ska aktivt spridas och myndigheten ska även erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga (Ku2020/00467). För ändamålet får BO använda 800 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. En slutrapport innehållande en beskrivning av uppdragets genomförande samt en bedömning av utfall och effekter och en framåtsyftande behovsanalys ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022.

Linnéuniversitetet får använda 700 000 kronor för att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får använda 1 000 000 kronor för att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda, hot och hat som sprids via internet och sociala medier. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verktyg för fördjupad analys, att kartlägga och analysera förekomsten av hot, hat och extremistiska budskap som har riktats mot olika individer och grupper i samhället, samt att ta fram analysrapporter och samverka med relevanta aktörer för att sprida den kunskap som tas fram inom ramen för uppdraget, t.ex. Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. FOI ska lämna en slutredovisning till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får använda 300 000 kronor för att genomföra utbildningsinsatser för trossamfundsledare och andra personer med uppdrag inom trossamfund i syfte att stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna och för att samfunden ska kunna säkerställa att verksamheten utövas i enlighet med samhällets grundläggande värderingar såsom de kommer till uttryck i grundlagen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 31 maj 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 5 mars 2022.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen får:

  • 4 200 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254, Ku2017/00961).  
  • 5 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707, Ku2017/00255).
  • 1 500 0000 kronor användas av Folkbildningsrådet i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01154).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2021. Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Folkbildningsrådet ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00254, Ku2017/00961, Ku2017/00707, Ku2017/01154) senast den 1 mars 2022. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.17 Allmänna val och dem - del till LJONK

Anslagsposten får användas av Länsstyrelsen i Jönköpings län som samlat ska redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus på insatser som genomförs i respektive län med anledning av regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även genomföra en analys av de utmaningar på demokratiområdet som kartlades under 2020 samt om möjligt utveckla de förslag till insatser som redovisades efter uppdrag i regleringsbrevet för 2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska i uppdragets genomförande samverka med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2022.

ap.18 Säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet får använda medlen för utbetalningar av bidrag i enlighet med förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Av medlen får Kammarkollegiet använda högst 2 200 000 kronor för administrativa kostnader och högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för organisationer inom det civila samhället i syfte att höja säkerhetsnivån bland dessa organisationer. Utbildningsinsatserna får göras i dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund. Kammarkollegiet ska i samband med årlig redovisning även lämna in en redogörelse till regeringen (Kulturdepartementet) för vilka utbildnings- och informationsinsatser som genomförts och om möjligt insatsernas resultat och eventuella utmaningar.

ap.19 Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Anslagsposten får användas för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Anslaget får även användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförande av insatser inom området.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet för arbete med Politikernas trygghetsundersökning som avser mellanvalsåret 2020, i enlighet med beslut Ku2020/01153.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.7ram
ap.21ram
ap.23ram
ap.26ram
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6, KRIM, PO
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA, K
Utbildningsdepartementet/AI, MK, GV, S, UF, UH
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Göteborgs universitet
Forum för levande historia
Kriminalvården
Linnéuniversitetet
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Skatteverket
Statens institutionsstyrelse
Statens medieråd
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Folkbildningsrådet
Sveriges kommuner och regioner