Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2020-12-17
I2020/03348
I2020/03296 (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:19 Lån till körkort inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:19

Lån till körkort (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden151 466
ap.1Lån till körkort (ram)151 466

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Lån till körkort

Anslagsposten får användas för utgifter för lån till körkort för vissa personer enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:19 Lån till körkort
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:19 Lån till körkort
ap.1100 00096 0004 000
2023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Ola Nordlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret