Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:50

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06666
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Vetenskapsrådet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika universitet och högskolor samt olika stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag,
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag, och
 • forskares nationella och internationella mobilitet.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområde. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet med kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet samt hur myndigheten arbetar för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning, som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska Vetenskapsrådet redovisa hur bidragen har fördelats mellan olika forskningsämnen samt regioner och länder.

Uppföljning av utbetalade bidrag

Vetenskapsrådet ska redovisa myndighetens uppföljning av de ekonomiska återrapporteringar som har inkommit från bidragsmottagarna. 

Internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja svenskt forskningssamarbete med USA i linje med implementeringsavtalet mellan Utbildningsdepartementet och amerikanska Department of Health and Human Services inom cancerområdet (U2016/04011). 

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, och
 • myndighetens finansiering av driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet, varvid kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska redovisas särskilt.

3

Uppdrag

Utveckling av digitala nationella prov

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Statens skolverk möjliggöra en enkel och säker inloggning till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd samt överföring av huvudmännens information om skolpersonal och elever till Skolverkets provtjänst, genom att de lösningar som kommunikationssystemet Sunet tillhandahåller för högskolesektorn anpassas och vidareutvecklas så att de även kan användas för grundskola, gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå. För att genomföra uppdraget får Vetenskapsrådet rekvirera 9 000 000 kronor per år för 2021 och 2022 från Skolverket senast den 1 december för det aktuella året. Arbetet enligt uppdraget ska vara genomfört senast vid tidpunkten för införande av digitala nationella prov 2023.

Samordning av arbete för öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet ska samordna arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter  inhämtas från Kungl. biblioteket, Myndigheten för digital förvaltning, universitet och högskolor samt Riksarkivet. Vetenskapsrådet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Vetenskapsrådet ska redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för perioden 2022–2025 till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2021. 

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet ska inkomma med en rapport om myndighetens verksamhet inom ramen för gällande strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet. Vetenskapsrådet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 15 mars 2021.

Forskning om rasism

Vetenskapsrådet ska redovisa beviljade bidrag och annan verksamhet inom uppdraget om att utlysa medel för ett forskningsprogram inom området rasism (U2016/00588). Uppdraget ska delrapporteras till regeringen (Utbildningsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2021.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska genomföra ett flervetenskapligt grundforsknings- program om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Under 2021 disponerar Vetenskapsrådet 10 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2021 uppförda anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Av medlen får högst 400 000 kronor användas för administrativa kostnader. Vetenskapsrådet ska redovisa till regeringen (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) vilka bidrag som under 2021 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning, senast den 31 mars 2022. 

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska redovisa statistiska data för perioden 2000–2020 när det gäller följande indikatorer.

 • Antalet vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2022. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Statistiska underlag 3

Vetenskapsrådet ska ta fram statistiska data för svensk forsknings internationella attraktivitet och omfattningen av investeringarna inom forskning och utveckling. Dessutom ska statistiska data tas fram för forskningens kvalitetsförstärkning, inklusive utfall inom EU:s forskningsfinansiering, och jämställdhet gällande förhållandena inom universitet och högskola. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2021. 

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2020

A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2020

Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

U2019/04241

Den 31 januari 2021

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen

N2019/03094

Den 1 mars 2021 t.o.m. 2023

Uppdrag att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering

A2020/00442Till Kammarkollegiet den 30 mars 2021

Forskning om covid-19 och pandemiutbrott

U2020/03942Den 31 mars 2021

Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier i Sverige

U2020/02602Den 31 mars 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att inrätta en rådgivande expertgrupp för frågor rörande den europeiska spallationskällan och Max IV

U2020/04020Den 31 maj 2021

Psykisk hälsa och suicidprevention

S2020/06171Den 31 mars 2022

Utvärdering av klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet

U2019/04423

Den 31 mars 2022

Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel (tillsammans med Vinnova)

N2015/08694

Den 29 mars 2024

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV

U2019/01625

Den 31 maj 2025

Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)

U2020/02776

Löpande hålla Regeringskansliet uppdaterat

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram

U2017/02404

Årligen den 1 mars

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet6 995 846
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)6 830 846
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)115 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att fortsätta att utveckla verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 12 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 343 529 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 884 617 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 066 155 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 159 743 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Anslagsposten får användas för stipendier till forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering. 

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessurer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av European Spallation Source ERIC (ESS) i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna 2008, 2012 och 2020 (prop. 2008/09:50, prop. 2012/13:30 och 2020/21:60) och budgetpropositionerna för 2015 (prop. 2014/15:1) och 2017 (prop. 2016/17:1), ska 800 miljoner kronor användas 2021 för bidrag till ESS, varav högst 4 miljoner kronor får användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS. Stödfunktionen ska bl.a. förbereda för att Sverige ska ha möjlighet att bidra med naturabidrag (in-kind) till ESS. För de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS ska utbetalning ske senast den 31 januari 2021. Vidare ska ytterligare 64 miljoner kronor betalas ut i bidrag till ESS under 2021, efter särskilt beslut av regeringen.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat-, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkrotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera 15 miljoner kronor för forskning om och utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket. Av anslaget ska högst 2 miljoner kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i valideringsprojekt av alternativa metoder till djurförsök som organiseras av EU:s referenslaboratorium och som omfattas av uppdragsbeskrivningen för valideringslaboratorier (EU-NETVAL).

13. Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2016 (prop. 2016/17:50) och budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1), varav minst 
– 50 miljoner kronor för biobanker och register,
– 25 miljoner kronor för ett nationellt forskningsprogram inom antibiotikaresistens,
– 30 miljoner kronor för ett nationellt forskningsprogram inom migration/integration,
– 20 miljoner kronor för jämlika villkor,
– 40 miljoner kronor för datadriven forskning,
– 40 miljoner kronor för ökat nyttjande av forskningsinfrastrukturer, och
– 90 miljoner kronor för forskarskolor.

14. Anslagsposten ska finansiera högst 35 miljoner kronor för kostnader avseende strategiska dataresurser för registerbaserad forskning.

15. Anslagsposten ska finansiera en satsning på 30 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) avseende en tvärvetenskaplig forskningssatsning inom psykiatriområdet. Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

16. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 1 100 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 avseende den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet420 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)420 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, t.ex.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet183 119
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)183 119

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Vetenskapsrådets förvaltningsutgifter.

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet49 183
ap.1Sunet (ram)49 183

Villkor för anslag 3:9

ap.1 Sunet

1. Anslaget får användas för kostnader avseende Sunet samt vissa andra organisationer. Anslaget får även användas för kostnader för grundanslutning till Sunet för de konstnärliga högskolorna, statliga kulturarvsinstitutioner och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5341 542Inget0
ap.65 750Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.121 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.15 4933 %0
3:9 Sunet
ap.12 459Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.160 00030 00030 00002031
ap.520 979 4006 233 0004 856 9509 889 4502031
ap.6210 600109 00069 05032 5502031
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.12 150 000378 000378 0001 394 0002031
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Bemyndigande om medlemskap i ERIC-konsortier

Vetenskapsrådet får under 2021 besluta om medlemskap i nedan angivna fyra konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2021.

 • Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor, och
 • Infrastructure (EU-OPENSCREEN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, och
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor, varav 6 000 000 kronor för finansiering av dataportalen under förutsättning att den placeras i Sverige.

Bemyndigande om det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC)

Vetenskapsrådet får under 2021 besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar250 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2519 359
2021-02-2519 359
2021-03-2519 359
2021-04-2519 359
2021-05-2519 359
2021-06-2519 359
2021-07-2519 359
2021-08-2519 359
2021-09-2519 359
2021-10-2519 359
2021-11-2519 359
2021-12-2519 353
Summa232 302
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET10 362-723201 034199 0032 03111 670
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, IU
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljödepartementet, KE SM
Näringsdepartementet, EIN, SMF
Kulturdepartementet, CSM, KL, KO
Arbetsmarknadsdepartementet, IAS
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jordbruksverket
Kungl. biblioteket
Kungl. Vetenskapsakademien
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statskontoret
Verket för innovationssystem