Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2020-12-17
I2020/03339
I2020/03296 (delvis)
I2020/00617
Trafikanalys
Sveavägen 90
113 59 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Trafikanalys
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Trafikanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Trafikanalys ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i promemorian Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn (I2020/01301). Rapportering ska ske i årsredovisningen för 2020 respektive 2021.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

2. Prognoser

Trafikanalys ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

3. Korttidsprognos över den svenska fordonsflottans utveckling

Trafikanalys ska senast den 17 maj 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid.

4. Klimateffektbedömning

Trafikanalys ska följa och vid behov bistå med information i arbetet med Naturvårdsverkets, Trafikverkets, Statens energimyndighets och Konjunkturinstitutets uppdrag att utveckla arbetet med klimateffektbedömningar.

5. Trafikutveckling med anledning av covid-19-pandemin

Trafikanalys ska särskilt följa trafikutvecklingen med anledning av den pågående covid-19-pandemin under 2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys66 855
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)66 855
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet avseende maritima näringar. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas av Trafikanalys för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Medel på anslagsposten omfattar även myndighetens kostnader för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.103 %0
ap.22 0053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar900
Räntekontokredit1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 571
2021-02-255 571
2021-03-255 571
2021-04-255 571
2021-05-255 571
2021-06-255 571
2021-07-255 571
2021-08-255 571
2021-09-255 571
2021-10-255 571
2021-11-255 571
2021-12-255 574
Summa66 855
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Ola Nordlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Konjunkturinstitutet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Trafikverket