Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2020-12-22
Fi2020/04442 Fi2020/05114(delvis)
Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statskontoret
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statskontoret.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Myndigheten ska sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 maj 2021 redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Förvaltningspolitisk utveckling

Myndigheten ska redovisa inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete 2021 och 2022 med uppgifterna enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling samt bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen. Statskontoret ska även redovisa hur myndigheten arbetar med uppgifterna enligt samma förordning att lämna förslag på utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 23 april 2021.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari, 
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.   

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas myndighetens pågående uppdrag. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret94 201
ap.3Statskontoret (ram)94 201

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 8263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 850
2021-02-257 850
2021-03-257 850
2021-04-257 850
2021-05-257 850
2021-06-257 850
2021-07-257 850
2021-08-257 850
2021-09-257 850
2021-10-257 850
2021-11-257 850
2021-12-257 851
Summa94 201
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Lena Micko
Julia Hagberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån