Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2020-12-03
Fi2020/04694 (delvis)
Statens servicecenter
FE 15
801 71 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129, prop. 2020/21:2 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21, prop. 2020/21:21 utg.omr. 2, bet. FiU11, rskr. 64).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens servicecenter och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetsservice

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.  

Medborgarservice

Myndigheten ska vid servicekontor runt om i landet tillhandahålla lokal statlig service av hög kvalitet.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin
verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober 2020.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Statens servicecenter ska redovisa de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt vilka resultat åtgärderna har bidragit till. Myndigheten ska även redovisa hur den arbetar med den interna styrningen och kontrollen av detta arbete, med särskilt fokus på säkerheten i de it-system som myndigheter använder. Uppdraget ska senast den 30 juni 2020 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).  

Kostnadsutveckling

Statens servicecenter ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit, och planerar att vidta, för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för sina tjänster, särskilt för mindre myndigheter samt universitet och högskolor. Myndigheten ska också redovisa de resultat som åtgärderna har bidragit till. Uppdraget ska senast den 1 juni 2020 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).  

Nya servicekontor

Myndigheten ska öppna fyra nya servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2020.  

Myndigheten ska öppna nya servicekontor i Ulricehamns kommun samt i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Servicekontoret i Ulricehamn ska öppnas senast den 1 juni 2021. Övriga servicekontor ska öppnas senast den 1 november samma år.

 

 

Pågående uppdrag

Administrativt stöd från Skatteverket

Regleringsbrevet för 2019 (Fi2018/03093/SFÖ, Fi2018/03884/RS (delvis))

Statens servicecenter ska ingå en överenskommelse med Skatteverket om att Skatteverket som längst t.o.m. den 31 december 2023 ska ansvara för det administrativa stödet vid de statliga servicekontoren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter683 581
ap.2Lokal statlig service (ram)680 081
ap.5Lokalisering till Kiruna (ram)3 500

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Lokal statlig service

Anslagsposten får användas till uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontor. Av 54 miljoner kronor ska anslagsposten användas för att finansiera etableringen av dels de nya servicekontoren i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, dels de ytterligare servicekontor som regeringen beslutar om.  

ap.5 Lokalisering till Kiruna

Anslagsposten får användas för utgifter för att finansiera etableringen av delar av Statens servicecenters verksamhet till Kiruna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:15 Statens servicecenter
ap.220 8523 %0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:15 Statens servicecenter
1:19 ap.11:15 ap.2100 %
1:19 ap.31:15 ap.2100 %
1:19 ap.41:15 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Statens servicecenter
ap.1ram
ap.3ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)315 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens servicecenters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2558 215
2020-02-2558 215
2020-03-2558 215
2020-04-2558 215
2020-05-2558 215
2020-06-2558 215
2020-07-2558 215
2020-08-2558 215
2020-09-2558 215
2020-10-2558 215
2020-11-2558 215
2020-12-2543 216
Summa683 581
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens servicecenters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.2Lokal statlig service
1:15 ap.5Lokalisering till Kiruna

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-184 7805 000476 790468 7908 000-171 780
Avgifter från pensionsmedlen
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0032 82532 82500
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet005 1295 12900
Summa0037 95437 95400
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Intäkter från Skatteverket för levererat verksamhetsstöd avseende id-kort0029 20029 20000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha ett resultat på minst 8 miljoner kronor 2020. Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 53 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukuren. 

På regeringens vägnar
Lena Micko
Jonas Iversen
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LP
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM och SF
Finansdepartementet/BA, ESA, RSA och SKA
Utbildningsdepartementet/BS
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/LS
Infrastrukturdepartementet/DF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret