Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2020-12-17
UD2020/18600 (delvis)
UD2020/19022
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21: utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet185 000
ap.40Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet (ram)185 000

Villkor för anslag 1:1

ap.40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska ansvara för utlysning, beredning, bedömning, uppföljning och redovisning av stöd till svensk forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, och projektbidrag för initiering av samarbeten och kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Verksamheten ska genomföras i enlighet med regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet  2015–2021 avseende Vetenskapsrådet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Vetenskapsrådet ska vara öppet och transparent med verksamhet som finansieras av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Detta sker genom statistikrapportering till DAC och genom att dokument och resultat tillgängliggörs på Openaid.se. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samordnar denna rapportering och kommer att meddela tidpunkter och tillvägagångssätt.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40340 000181 000122 50036 5002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Per Holmström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet EKO, RS
Utbildningsdepartementet F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Riksgäldskontoret