Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Finansinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med effektiv reglering, tillsyn, registrering och tillståndsprövning har bedrivits kopplat till de uppgifter som framgår av 2§ första stycket i förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Myndigheten ska också redovisa effekterna av tillsynen och på vilket sätt insatserna har bidragit till att uppnå dessa.

Myndigheten ska vidare redovisa hur tillsynen har fördelats på olika typer av tillsynsinsatser och på olika företagskategorier och hur den heltäckande tillsynen har bedrivits. Huvudfokus ska dock ligga på att redovisa den riskbaserade tillsynen, t.ex. vilka huvudsakliga risker som har identifierats inom respektive företagskategori och hur tillsynen har utformats för att hantera dessa. Hur tillsynen fördelas på olika verksamhetsområden ska också redovisas.

Myndigheten ska redovisa det arbete som har bedrivits utifrån Agenda 2030 och för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen ska särskilt avse genomförandet rekommendationerna avseende Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Mål

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur insatser för att stärka konsumenternas finansiella förmåga har genomförts. Deltagandet i utbildningsinsatserna inom finansiell folkbildning ska redovisas uppdelat på kön. Redogörelse ska även lämnas för de modeller som används för utvärdering av de insatser som rör finansiell folkbildning och vilka insatser som vidtagits med anledning av resultatet av utvärderingen. 

Övrig återrapportering

Indikatorer och nyckeltal

1. Myndigheten ska så långt som möjligt redovisa de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling, prestationer och resultat. Därutöver ska även följande redovisas:

  • uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillståndsärenden och anmälningsärenden enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
  • antalet beslutade sanktioner uppdelat på olika regler.

Penningtvätt

2. Myndigheten ska redovisa hur ökningen av anslaget med 10 000 000 kronor har använts för att stärka tillsynen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Redovisning ska även lämnas för resursfördelningen av myndighetens totala anslag till tillsyn mot penningtvätt och finansiering av terrorism och hur den har utvecklats sedan 2018.

Konsumentkrediter

3. Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska det framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Konsumentverket. Redovisningen ska föregås av att myndigheten inhämtar Konsumentverkets synpunkter.

Samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten

4. Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Konsumentverket och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats. 

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen och för de avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen och eventuella osäkerhetsfaktorer. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till utvecklingen, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes och till regeringen (Finansdepartementet) senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

2. Indikatorer för resultatuppföljning

Myndigheten ska lämna en uppdaterad redovisning av indikatorer för uppföljning av resultat inom finansmarknadsområdet avseende utfallet för 2019 och 2020. I de fall data finns för tidigare år ska redovisningen kompletteras med sådana. Myndigheten ska även lämna förslag till ytterligare indikatorer kopplade till det av riksdagen beslutade målet för finansmarknadsområdet om ett högt konsumentskydd, väl fungerande marknader och att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Redovisningen av indikatorerna ska om möjligt delas upp på kön. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 26 mars 2021.

3. Uppföljning av nya regler om marknader för finansiella instrument

Den 3 januari 2018 började nya regler om marknader för finansiella instrument (EU-direktivet MiFID II och EU-förordningen MiFIR) att tillämpas. Finansinspektionen ska redovisa de effekter som regelverket hittills bedöms ha haft när det gäller

  • reglerna om provision och oberoende rådgivning och
  • målsättningen att uppnå en mer likartad reglering för de aktörer som tillhandahåller rådgivning på finansmarknadsområdet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

4. Uppföljning av nya regler om försäkringsdistribution

Från och med 1 oktober 2018 har nya regler för försäkringsdistribution som grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (IDD) börjat att tillämpas. Finansinspektionen ska redovisa de effekter som regelverket hittills bedöms ha haft när det gäller:

  •  målsättningen att stärka kundskyddet på försäkringsmarknaden och att uppnå en mer likartad reglering för de aktörer som tillhandahåller rådgivning på finansmarknadsområdet,
  •  förekomsten av provisioner och effekter av reglerna om rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, och
  •  försäkringsdistributörers val av distributionskanaler och distributionsmodeller.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

5. Utvärdering av nya bestämmelser om marknadsföring av betaltjänster online

Finansinspektionen ska följa upp tillämpningen av bestämmelserna om marknadsföring av betaltjänster online och bedöma om lagstiftningen uppfyller sitt syfte att minska riskerna för att konsumenter lockas till oöverlagda krediter vid e-handel samt utvärdera lagstiftningens effekter. Konsumentverket ska utifrån sitt verksamhetsområde under uppdraget bistå Finansinspektionen med information om vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder myndigheten vidtagit för att uppnå en god regelefterlevnad när det gäller bestämmelserna om marknadsföring av betaltjänster online och resultatet av åtgärderna. Konsumentverket ska även bistå Finansinspektionen med andra uppgifter som Finansinspektionen bedömer relevanta för uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juli 2021.

6. En samlad utvärdering av makrotillsynen

Finansinspektionen ska genomföra och redovisa en samlad utvärdering av bolånetak, amorteringskrav och andra genomförda makrotillsynsåtgärder. Utvärderingen ska belysa vilka effekter åtgärderna har haft på kreditgivningen, konsekvenserna för olika hushållstypers, i den mån det är möjligt även avseende kredittagarens ålder och kön, möjligheter att låna till ett boende, vilka effekter som åtgärderna har haft på bostadspriserna och hushållens skuldsättning, samt hur utvecklingen på detta område har påverkat riskerna förknippade med hushållens skuldsättning. I analysen ska myndigheten i den mån det är möjligt även belysa effekter som det allmänna råd som tydliggör när ett bolåneföretag kan medge undantag från amorteringskrav har haft under redovisningsperioden. Myndigheten ska även analysera och redovisa hur makrotillsynsåtgärderna och det senaste decenniets utveckling av bostadspriserna har påverkat möjligheterna för hushåll att ta sig in på marknaden för ägda bostäder. Myndigheten ska också kartlägga i vilken utsträckning undantaget från amorteringskrav vid nyproduktion används av kreditgivarna och analysera orsakerna till det som kartläggningen visar. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2021.

7. Utreda behovet av och förutsättningar för verktyg för likviditetshantering i fonder

Finansinspektionen ska utreda behovet av ytterligare verktyg för hantering av likviditetsrisker, t.ex. så kallat justerat fondandelsvärde (swing pricing), på den svenska fondmarknaden. Finansinspektionen ska även utreda förutsättningarna för att införa sådana verktyg i Sverige och ge förslag till hur en eventuell reglering av sådana verktyg bör utformas.

Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 maj 2021.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Fördjupat kunskapsläge om konsekvenser m.m. för svenska finansmarknaden av BrexitFi2017/04757Löpande
Krishanteringsgrupp för centrala motparterFi2019/04274Löpande
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/0170115 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/0092515 januari 2021
Planeringsanvisningar för det civila försvaretJu2015/0966922 februari 2021
Uppdrag om uppföljning av finansmarknadsaktörers klimatrapporteringFi2020/0192022 mars 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023Fi2020/049601 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 april 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023A2020/025831 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024
Kartläggning av eventuella klagomål om fel och brister i prospektFi2020/023711 september 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen20 250
ap.1Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter (ram)20 250

1:11

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen654 555
ap.1Finansinspektionen (ram)653 655
ap.3Krigsförsäkringsnämnden (ram)900

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansinspektionen

Anslagsposten får användas för Finansinspektionens förvaltningsutgifter. Av medlen beräknas 7 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet för genomförande av finansiell folkbildning.

ap.3 Krigsförsäkringsnämnden

Anslagsposten får användas för Krigsförsäkringsnämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter
ap.11 012Inget0
1:11 Finansinspektionen
ap.119 6093 %0
ap.3273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar130 000
Räntekontokredit25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för verksamhetsinvesteringar

Investeringsbudget redovisas i bilaga. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2554 546
2021-02-2554 546
2021-03-2554 546
2021-04-2554 546
2021-05-2554 546
2021-06-2554 546
2021-07-2554 546
2021-08-2554 546
2021-09-2554 546
2021-10-2554 546
2021-11-2554 546
2021-12-2554 549
Summa654 555
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Finansinspektionen
1:11 ap.3Krigsförsäkringsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)9 183-20 000113 000110 0003 000-7 817
Administrativ service
4 § avgiftsförordningen (1992:191)001 6001 60000
Uppdragsverksamhet
Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret0030030000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättsliga avgifter
Årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet25487 2380672 805672 80507 238
Bötesmedel271200100 0000100 000100 000
Restavgifter och dröjsmålsavgifter2711001 00001 0001 000
Summa7 2380773 805672 805101 000108 238
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som rör ärenden som anges i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Johanna Demander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap,
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Finansdepartementet, konsumentenheten,
Infrastrukturdepartementet, enheten för samhällets digitalisering,
Miljödepartementet, klimatenheten,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Riksdagens finansutskott,
Riksbanken,
Konsumentverket,
Pensionsmyndigheten,
Riksgäldskontoret,
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå.