Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2020-12-17
Ju2020/04577 (delvis)
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:9
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 771
ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet (ram)4 771

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för utgifter för Gentekniknämndens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.21433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25398
2021-02-25398
2021-03-25398
2021-04-25398
2021-05-25398
2021-06-25398
2021-07-25398
2021-08-25398
2021-09-25398
2021-10-25398
2021-11-25398
2021-12-25393
Summa4 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.2Gentekniknämnden - till Vetenskapsrådet
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sofia Säterskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet
Riksgälden