Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 22

2020-12-17
N2020/03089
N2020/03061 (delvis)
N2020/01740 m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet515 000
ap.3Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet (ram)515 000
Disponeras av Tillväxtverket244 522
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)244 522
Disponeras av Riksgäldskontoret20 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)20 000
Disponeras av Kammarkollegiet174 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)174 000
Disponeras av Statens skolverk13 500
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)13 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.4Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kompetensutveckling, förenkling för företag, information, rådgivning m.m.

Av anslaget får högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden (N2018/01434) och högst 5 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (N2018/02568). Av anslaget får vidare högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag (N2019/03055); högst 8 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande (N2019/03053); högst 10 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att genomföra jobbsprånget (N2019/03056) och högst 8 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor (N2019/03054).

De beslut som fattats för genomförandet av ovan uppräknade uppdrag justeras i den del som berör utbetalning av medel.

Från anslagsposten får högst 90 000 000 kronor utbetalas för insatser som främjar innovation för att möta samhällsutmaningar utifrån Nationella innovationsrådets arbete och prioriteringar. Detta belopp, tillsammans med finansieringen av Kommittén för teknologisk innovation och etik (se ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet), uppgår till totalt 100 000 000 kronor vilka är kopplade till Nationella innovationsrådet.


ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas för bidrag till organisationer som främjar entreprenörskap och företagande bland unga inom skolväsendet.

ap.3 Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet

Från anslagsposten ska högst 200 000 000 kronor användas för att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet. Vidare ska från anslagsposten högst 10 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om elektromobilitet, dock får högst 2 500 000 kronor användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 105 000 000 kronor användas för att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 200 000 000 kronor användas för deltagande i projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI-projekt), varav högst 3 000 000 kronor får användas för administrativa utgifter.

ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet

Medlen får användas för att finansiera Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande inklusive mentorskap, utveckling och tillväxt i befintliga företag samt förenkling för företag. Vidare får anslaget användas för programanknutna kostnader. 

Medel från anslagsposten ska lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska 75 000 000 kronor användas till insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring. 

Från anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor användas till arbetet med verksamt.se. Vidare ska minst 4 500 000 kronor från anslagsposten lämnas som bidrag till organisationer som arbetar med att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga i högre utbildning. 

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.


ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.87 335Inget0
ap.110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3458 000180 000142 000136 0002024
ap.8131 00083 57132 12815 3012024
ap.181 00081 000

2023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, EU, FCK, INRÅD och REV
Finansdepartementet, BA, BB, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet, GV och UH
Miljödepartementet, KE och KL
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Infrastrukturdepartementet, E, ESD, TP och US
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bolagsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 22, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

N2020/03089
N2020/03061 (delvis)
N2020/01740
N2020/00527