Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2020-12-17
Ju2020/04577 (delvis)
Ju2020/01672
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen(2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Brottsoffermyndigheten ska bedriva en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning av brottsskadeärenden.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • en analys av utvecklingen av handläggningstiderna, och
  • vidtagna åtgärder för att säkerställa en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning. 

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum ska bidra till att öka kunskapen på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • ett eller flera utvecklingsområden på brottsofferområdet när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta samt redogöra för eventuella behov av relevanta åtgärder, och
  • vad som har gjorts för att den kunskap om brottsofferfrågor som myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och andra berörda aktörer.

Övriga återrapporteringskrav

Intern styrning och kontroll

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som fortsatt har vidtagits för att utveckla och förbättra myndighetens interna styrning och kontroll samt precisionen i prognosarbetet.

3

Uppdrag

Ersättningsguide - Brottsoffermyndigheten ska se över myndighetens information om ersättning vid brott och erbjuda brottsoffer individualiserad information genom att utveckla en ersättningsguide. Informationen som Brottsoffermyndigheten tar fram ska, i den mån det är möjligt, genom att brottsoffer utför olika val eller besvarar frågor kunna anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet. Informationen ska innefatta försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning samt hänvisa till de aktörer som hanterar de olika ersättningarna. Ersättningsguiden ska komplettera myndighetens befintliga information om ersättning vid brott. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 september 2021.

Arbetet med rättsväsendets digitalisering - Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Brottsoffermyndigheten ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter - Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Brottsoffermyndigheten ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Brottsoffermyndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Prognoser - Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 5 februari, 29 april, 30 juli och den 25 oktober.  

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering - Brottsoffermyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Brottsoffermyndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen till Arbetsmarknadsdepartementet (med kopia till Justitiedepartementet) för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Information som riktar sig till offer för terrorism - Brottsoffermyndigheten ska se över och utveckla myndighetens information som riktar sig till offer för terrorism (Ju2019/04178 och Ju2017/04739). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2021. 

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som t.ex. socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende (Ju2019/04178 och Ju2017/04739). Samråd bör ske med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och berörda myndigheter. Brottsoffermyndigheten får 1 500 000 kronor under 2020 för ändamålet. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 januari 2022.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten (Ju2019/04178 och Ju2017/04739). Myndigheten ska vidare ta fram en digital tjänst för kompletteringar av ansökan om brottsskadeersättning. Myndigheten ska redovisa resultatet av nämnda åtgärder till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2021.

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404).

Genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 2018-2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen (dnr Ju2018/01290). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925) samt senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten43 553
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)43 553

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 953
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 953

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 3063 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 629
2021-02-253 629
2021-03-253 629
2021-04-253 629
2021-05-253 629
2021-06-253 629
2021-07-253 629
2021-08-253 629
2021-09-253 629
2021-10-253 629
2021-11-253 629
2021-12-253 634
Summa43 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 5 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2020, förskottsvis betala ut högst 1 000 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2022, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2021, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sara van der Meiden
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Brottsofferjouren Sverige