Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2020-12-17
UD2020/03392
UD2020/18600
UD2020/18968(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kommerskollegium
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144, prop. 2020/21:1 utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kommerskollegium.

VERKSAMHET

Kommerskollegiums huvudsakliga uppgifter följer av förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 och 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Kommerskollegium ska redovisa hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde har utvärderat resultatet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal samt lämnat analysstöd och i övrigt bistått regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner i det fortsatta arbetet med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. Kommerskollegium ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera myndigheter, näringslivet och allmänheten om utträdet.

Strategi för standardisering

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) i genomförandet av regeringens standardiseringsstrategi (UD2018/12345). De åtgärder som ska vidtas ska bidra till att stärka den nationella samordningen av standardiseringsarbetet och underlätta myndigheters medverkan i standardisering.

Handel för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) med analysstöd i frågor som avser handel för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive arbetsvillkor, jämställdhet och regeringens feministiska handelspolitik. Kommerskollegium ska fördjupa arbetet inom området handel och klimat och ha beredskap för särskilda utredningsinsatser och analyser kopplade till frågor inom detta område. 

Digitalisering

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) med analysstöd i arbetet med den inre marknadens anpassning till digitaliseringen och med att omhänderta de möjligheter som samarbetet med den grupp av nio länderna som Sverige samarbetar med på det digitala området (D9) erbjuder. 

Handelsrelationen mellan EU och USA

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) med analysstöd för att utveckla handelsrelationen mellan EU och USA. 

Strategisk resiliens

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att bistå regeringen (Utrikesdepartementet) med analysstöd om handelspolitiska aspekter på hur Sverige och EU tryggar försörjning av varor under en kris. 

Export- och investeringsstrategin

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete

Bredare relationer

Kommerskollegium ska fortsätta att bidra till bredare och mer självbärande relationer mellan partnerländer inom utvecklingssamarbetet och Sverige, samt redovisa den verksamhet som myndigheten har bedrivit för att nå detta mål. I redovisningen ska framgå vilka resultat som arbetet bedöms ha lett till.  Kommerskollegium ska också föreslå åtgärder för hur detta arbetssätt ytterligare kan utvecklas. 

Agenda 2030

Den rapport som avses i 17 § förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium om hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling ska 2021 ersättas med en redovisning om hur myndigheten under 2020 har bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

3

Uppdrag

Skyddsåtgärder

Kommerskollegium ska analysera effekter och kostnader av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 december 2021. 

Bistå Myndigheten för digital förvaltning med nationell samordning enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Kommerskollegium ska fortsatt bistå Myndigheten för digital förvaltning med att samordna arbetet med de hjälp- och problemlösningstjänster som avses i bilaga III till förordning (EU) 2018/1724 om inrättandet av en gemensam digital ingång (I2019/02843).

Prognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den.

29 april

25 oktober

Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2021

Kommerskollegium har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium92 240
ap.1Kommerskollegium (ram)92 240

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Anslagsposten får användas för Kommerskollegiums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 8 300 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 200 000 kronor, varav
3 950 000 kronor avser Tillväxtverket och 250 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 200 000.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium23 500
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)23 500

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete samt driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden, i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium och i enlighet med regeringens uppdrag till Kommerskollegium (UD2019/11795) att utvidga OTGS verksamhet för att ytterligare underlätta export från utvecklingsländer. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med regeringens policyer och strategier för internationellt utvecklingssamarbete. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 7673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-259 645
2021-02-259 645
2021-03-259 645
2021-04-259 645
2021-05-259 645
2021-06-259 645
2021-07-259 645
2021-08-259 645
2021-09-259 645
2021-10-259 645
2021-11-259 645
2021-12-259 645
Summa115 740
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen näringsutskottet, utrikesutskottet
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:9, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

UD2020/03392
UD2020/18600
UD2020/18968(delvis)
UD2020/19021