Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2020-12-17
UD2020/18600 (delvis)
UD2020/19009
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 12, 20, 41, 42, 43 och 44 Internationell civil krishantering
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten187 500
ap.12Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten (ram)187 500
Disponeras av Kriminalvården40 000
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)40 000
Disponeras av Domstolsverket8 000
ap.43Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket (ram)8 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap70 000
ap.41Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)70 000
Disponeras av Åklagarmyndigheten8 500
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)8 500
Disponeras av Folke Bernadotteakademin70 000
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)70 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården,

ap.43 Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket,

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten,

ap.41 Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

ap.42 Internationell civil krishantering - del till Folke Bernadotteakademin,

 

Anslagsposterna får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheterna ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering och fredsfrämjande (UD2019/19501). 

Det totala svenska personalbidraget till varje insats får inte överstiga 20 procent av den totala internationella personalstyrkan. Undantag från denna regel gäller för OSSE-insatser, för mindre insatser samt för kortare insatser. Myndigheterna ska samordna sig i enlighet med regeringens beslut (UF2013/52812) om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet. Myndigheterna ska samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) om kandidaturer till chefstjänster i insatser och vid högkvarter.  

De andra myndigheterna ska regelbundet rapportera sekunderingsstatistik uppdelat på kön till Folke Bernadotteakademin. 

Myndigheterna ska redovisa omfattning, kostnad och bedömt mervärde till verksamheten. Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats och ska även redovisas uppdelat på kön. Redovisningen ska ske samlat i årsredovisningen. 

DAC:s riktlinjer

Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Respektive myndighet ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppdelad per organisation och insats samt redovisa myndighetens förvaltningskostnad för denna verksamhet. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Rättsväsendets myndigheter

Rättsväsendets myndigheter ansvarar inom ramen för internationell civil krishantering för verksamhet och nomineringar inom sin profession. Till rättsväsendets myndigheter hör Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten.

ap.12 Polismyndigheten

Medlen ska i första hand användas för insatser och verksamhet där svensk polis kan bidra med särskilt mervärde och som har särskild polisiär relevans. Även säkerhetsutmaningar med gränsöverskridande påverkan kan beaktas.

Insatser inom ramen för FN m.m.

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och andra insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 93 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser.

Medlen får främst användas för deltagande i:

FN:s insats i Jemen (UNMHA)

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

FN:s utredningsgrupp för ansvarsutkrävande av ISIL/Daesh övergrepp i Irak (UNITAD)

FN:s insats i Colombia

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA)

FN:s insats i Libyen (UNSMIL)

Medlen får även användas för deltagande i:

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

FN:s integrerade insats i Haiti (BINUH)

Polismyndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra FN-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Insatser inom ramen för EU

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 52 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får främst användas för deltagande i:

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Somalia (EUCAP Somalia)

Medlen får även användas för deltagande i:

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

EU:s rådgivande insats i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger) 

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)

Polismyndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 24 miljoner kronor för personalbidrag. Medlen får främst användas för deltagande i:

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina, samt till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan

Polismyndigheten kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s övriga verksamhet efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 25 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. I syfte att stödja utveckling och genomförande av EU:s civila krishantering får Polismyndigheten stödja det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Polismyndigheten med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 15 miljoner kronor. Polismyndigheten får ställa personal till förfogande till det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). 

Förvaltningskostnader
Av medlen får högst 26 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.   

ap.20 Kriminalvården

Insatser inom ramen för FN m.m.

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser. Kriminalvården ska ha ett fortsatt starkt engagemang inom FN. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 18 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser.

Medlen får främst användas för deltagande i:

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA) 

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

Medlen får även användas för deltagande i:

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

Kriminalvården kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra FN-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Insatser inom ramen för EU

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 5 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får användas för deltagande i:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s rådgivande insats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU.s rådgivande insats i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)

EU:s rådgivande insats i Libyen (EUBAM Libyen)

Medlen får även användas för deltagande i: 

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

Kriminalvården kan även ställa personal till förfogande i andra insatser inom ramen för EU om möjlighet ges. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för OSSE

Kriminalvården kan ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet om möjlighet ges. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 18 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Kriminalvården med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 6 miljoner kronor. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). 

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 6,5 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.43 Domstolsverket

Insatser inom ramen för FN m.m.

Domstolsverket kan ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN om möjlighet ges. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för EU

Domstolsverket ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 7,5 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får användas för deltagande i:

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Domstolsverket kan även ställa personal till förfogande i andra insatser inom ramen för EU om möjlighet ges, exempelvis EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina). Deltagandet i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för OSSE

Domstolsverket kan ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet om möjlighet ges. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 1 miljon kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive med utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.  

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 0,85 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

ap.44 Åklagarmyndigheten

Insatser inom ramen för FN m.m.

Åklagarmyndigheten kan ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN om möjlighet ges. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för EU

Åklagarmyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 7,5 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får användas för deltagande i:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

Åklagarmyndigheten kan även ställa personal till förfogande i andra insatser inom ramen för EU om möjlighet ges. Deltagandet ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 1 miljon kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 1,1 miljon kronor användas till förvaltningskostnader. 

Myndigheter som bidrar med civilt stöd och civila experter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sänder ut experter inom insatsstöd, t.ex. sjukvård, säkerhet, logistik, it och kommunikation. Myndigheten kan vid förfrågan även bistå med materiel. Folke Bernadotteakademin sänder ut experter inom olika områden, t.ex. observatörer, genderrådgivare och politiska rådgivare.

ap.41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 13 miljoner kronor för personalbidrag. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 31 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får främst användas för deltagande i: 

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Somalia (EUCAP Somalia)

Medlen får även användas för deltagande i:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s gränsstödsinsats i (EUBAM Rafah)

EU:s rådgivande insats i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan även efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 8,5 miljoner kronor för personalbidrag till OSSE-insatser. Medlen får främst användas för deltagande i: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan även bidra med personalbidrag till annan verksamhet inom OSSE efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 7 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning och förberedelser för utsändande av utrustning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 15 miljoner kronor. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält.  Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 8,5 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

    

ap.42 Folke Bernadotteakademin

Insatser inom ramen för FN m.m.

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 14 miljoner kronor för personalbidrag. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Insatser inom ramen för EU

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 36 miljoner kronor för personalbidrag.

Medlen får främst användas för deltagande i:

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Medlen får även användas för deltagande i:

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

EU:s rådgivande insats i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Somalia (EUCAP Somalia)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger) 

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)

Folke Bernadotteakademin kan även efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive en möjlig insats i Jemen. 

Insatser inom ramen för OSSE

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet.

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 16 miljoner kronor. Medlen får främst användas för deltagande i:

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Folke Bernadotteakademin kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro på Västra Balkan eller annan verksamhet inom OSSE efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser  fördelas högst 5 miljoner kronor till insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. I syfte att stödja utveckling och genomförande av EU:s civila krishantering ska Folke Bernadotteakademin stödja det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar med personal, ska Folke Bernadotteakademin med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande till det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Till detta fördelas högst 13 miljoner kronor. Inriktningen ska samrådas med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält.  Deltagande i dessa insatser ska samrådas med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.125 6253 %0
ap.201 2003 %0
ap.412 1003 %0
ap.422 1003 %0
ap.438003 %0
ap.448503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Magnus Nordström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, DOM, KRIM, PO, SSK, Å
Utrikesdepartementet, AF, AME, ASO, EC, EKO, EU, FMR, FN, IU, MENA, NIS, P, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Försvarsdepartementet, MFI, SI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Domstolsverket
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Åklagarmyndigheten