Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2020-12-22
S2020/09593 (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:5

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet36 129
ap.1Del till Kammarkollegiet (ram)36 129
Disponeras av Folkhälsomyndigheten29 500
ap.5Insatser för genomförande av ANDT-strategi (ram)24 500
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)5 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.3Länsstyrelsernas ANDT-samordning (ram)30 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Kammarkollegiet

Medlen ska användas under 2021 i syfte att finansiera åtgärder inom anslagets ändamål. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Länsstyrelsernas ANDT-samordning

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 24 000 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av ANDT-samordnare. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser. 

Länsstyrelsen i Örebro län får använda 6 000 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

ap.5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi

Folkhälsomyndigheten får använda 9 500 000 kronor under 2021 i enlighet med förordningen (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande varav 6 000 000 kronor angående preventiva insatser inom tobaks- och nikotinområdet och 3 500 000 kronor angående insatser inom spelområdet. 

15 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten för insatser för att förebygga spelproblem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.2ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Magnus Jonsson
Kopia till

Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Örebro län
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning