Miljödepartementet


Regeringsbeslut
8

2020-12-17
M2020/02056 (delvis)
M2020/01414
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Beviljade och utbetalade medel

Formas ska redovisa hur beviljade och utbetalade medel har fördelats mellan olika kategorier av mottagare samt mellan olika stödformer. Återrapporteringen ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, med undantag för posten utbetalda medel. Statistiken ska redovisas fördelad efter kön respektive ålder i de delar där det är möjligt. Statistiken ska även redovisas per område för områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsfinansieringens långsiktighet

Formas ska redovisa hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna att få stöd försämras för forskare tidigt i karriären.

Medel enligt särskilda villkor

Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Research Institutes of Sweden (RISE) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts. Formas ska även redovisa vilket resultat som har uppnåtts, inklusive i den mån det är möjligt, förväntade effekter.

Agenda 2030

Formas ska redogöra för hur myndigheten har integrerat Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning samt samverkat med andra aktörer i arbetet med Agenda 2030. Myndigheten ska också redovisa hur beviljade projekt relaterar till de globala målen för hållbar utveckling.

Jämställdhetsintegrering

Formas ska redovisa resultatet av de jämställdhetsintegreringsåtgärder som myndigheten har genomfört för att verksamheten ska bidra till att nå målen för jämställdhetspolitiken.

Kontroll och uppföljning

Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetet med kontroll och uppföljning av forskningsbidragen.

3

Uppdrag

Stockholm+50

Formas ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50, som äger rum år 2022. Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Nationell bioekonomistrategi

Formas ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram en nationell bioekonomistrategi och därtill knutna handlingsplaner. I propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (prop. 2019/20:65) aviserar regeringen att man avser att ta fram en svensk bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna inklusive fiskerinäringarna som bidrar till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet och skapar miljö- och klimatnytta. Bioekonomistrategin kompletterar regeringens strategi för cirkulär ekonomi och ska vara väl förankrad i vetenskaplig kunskap. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Prognoser

Formas ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

       -  5 februari,

       -  29 april,

       -  30 juli, och

       -  25 oktober

Pågående uppdrag

Uppdrag om att överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beslutades i regleringsbrevet för 2016.

Uppdrag om inriktning och utveckling av strategiska innovationsområden beslutades i regleringsbrevet för 2017.

Uppdrag om att inrätta tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbar samhällsbyggnad (U2017/02404 och M2017/01282). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) årligen i samband med årsredovisningen.

Uppdrag om att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel (N2017/03897, N2019/03246). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 28 februari. Senast den 28 februari 2021 ska en rapport för den del som avser medlen från utgiftsområde 23 anslag 1:15 lämnas.

Uppdrag om Rådet för hållbara städer (M2017/03234, M2017/03235 och Fi2019/04160). Uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2022. 

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. (A2018/00925). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. (Fi2018/01701). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

Uppdrag om att bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning beslutades i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2021, 2022 och 2023.

Uppdrag om att redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed uppfylla det förvaltningspolitiska
målet beslutades i regleringsbrevet för 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021.

Uppdrag om att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå
de jämställdhetspolitiska målen beslutades i ändringsbrev (M2020/01517). Uppdraget ska redovisas den 1 september 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande101 263
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)88 864
ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet (ram)12 399

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes (Formas) förvaltningsutgifter.

ap.2 Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet

Anslagsposten får användas för kostnader för Klimatpolitiska rådet.

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 088 908
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)1 088 908

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

  1. Anslaget får användas för utgifter för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande.

  2. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

  3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.
  4. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 140 000 000 kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1, 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143). Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

  5. Minst 75 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande i enlighet med regeringsuppdraget M2017/01282.

  6. Minst 130 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram om klimat i enlighet med  regeringsuppdraget M2017/01282.

  7. Minst 62 500 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden (SIO).

  8. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Av dessa ska minst 20 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt. 

  9. Formas ska betala ut 34 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Medlen ska användas bl.a. för att finansiera aktuella projektarbeten. Minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Minst 2 000 000 kronor ska användas för genomförande av den ledarskapsgrupp för industriomställning som Sverige lanserade vid FN:s klimattoppmöte i New York i september 2019. 

  10. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet. Polarforskningssekretariatet ska till Formas redovisa hur medlen har använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ap.12 6653 %0
ap.23713 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.132 667Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.12 000 000850 000600 000550 0002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar7 000
Räntekontokredit8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-258 438
2021-02-258 438
2021-03-258 438
2021-04-258 438
2021-05-258 438
2021-06-258 438
2021-07-258 438
2021-08-258 438
2021-09-258 438
2021-10-258 438
2021-11-258 438
2021-12-258 445
Summa101 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:1 ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Lars Berg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/DL, EIN, JL, SMF
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Klimatpolitiska rådet
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens energimyndighet
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Research Institutes of Sweden, RISE
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: