Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2020-11-05
N2020/02624
N2020/01341
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket
Regeringen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU2, rskr. 2019/20:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Livsmedelsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering


Livsmedelsverket ska:

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel;

att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

– redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom sitt ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin. Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

– redovisa myndighetens arbete för att uppfylla det förvaltningspolitiska målet att vara en innovativ myndighet. Med innovativ förvaltning avses här innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Särskilt fokus ska sättas på innovativa metoder som stödjer genomförandet av livsmedelsstrategin. Livsmedelsverket ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete.

– redovisa myndighetens arbete för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, men också på att åstadkomma en totalt sett minskad administrativ börda för företagen i linje med livsmedelsstrategins mål. Myndigheten ska även ha företagsperspektivet i fokus när regler utformas och tillämpas. I redovisningen ska åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, smartare regelverk och hur myndigheten arbetar med service, effektivitet och bemötande redovisas. I redovisningen ska Livsmedelsverket även redogöra för vilken samverkan med andra myndigheter och berörda aktörer som har genomförts.

– redovisa hur myndigheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är regeringens uppdrag åt Tillväxtverket inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

– redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.

– redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

– redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla samråd och delaktighet i EU:s beslutsprocesser. 

– redovisa arbetet med att på företags begäran vid export utfärda intyg angående material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

– redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

– redovisa myndighetens arbete som bedrivs inom ramen för uppdraget att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet).

– redovisa användningen av de medel om 10 000 000 kronor, som tillförts myndigheten för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

3

Uppdrag

1. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Livsmedelsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

- Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

2. Kost vid höjd beredskap

Livsmedelsverket ska utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Utgångspunkt för bedömningarna ska vara relevanta antaganden i Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66). En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

3. Nationell samordning av dricksvattenfrågor

Livsmedelsverket får i uppdrag att ansvara för nationell samordning av dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket ska i genomförande av uppdraget utgå från vad som föreslogs i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) samt i myndighetens redovisning av regeringsuppdrag N2018/00721/DL. Arbetet ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

4. Uppföljning av kommunal livsmedelskontroll

Livsmedelsverket ska utarbeta ett förslag om hur en uppföljning av de kommunala kontrollmyndigheternas förmåga att utföra sina uppgifter inom livsmedelskontrollen kan genomföras. Förslaget ska göra det möjligt för regeringen att följa upp hur samverkan mellan kommuner genom gemensamma kontrollmyndigheter och samverkan genom avtal utvecklas inom den kommande femårsperioden med avseende på förmågan att genomföra livsmedelskontroll. I förslaget ska ingå indikatorer som belyser samverkan inom områden som direkt eller indirekt påverkar genomförandet av livsmedelskontrollen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

5. Beredskapsplaner

Livsmedelsverket ska se över och uppdatera befintliga beredskapsplaner med hänsyn till de resultat och analyser som redovisas i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport (SSM 2017:27) Översyn av beredskapszoner vad gäller åtgärder kopplade till livsmedelsproduktion. I genomförande av uppdraget ska Livsmedelsverket samråda med Statens jordbruksverk och Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

6. Utgiftsprognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– den 10 februari,

– den 4 maj,

– den 27 juli, och

– den 23 oktober.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket257 235
ap.1Livsmedelsverket (ram)257 235

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget får högst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Av anslaget ska minst 15 000 000 kronor användas för att genomföra olika åtgärder för att modernisera och effektivisera den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar t.ex. genom innovativa och digitala lösningar.

4. Av anslaget ska minst 10 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

5. Av anslaget får högst 9 000 000 kronor användas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet).

6. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor användas för att samordna det nationella arbetet med dricksvatten.

7. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

1:26

Nedsättning av slakteriavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket107 237
ap.1Nedsättning av slakteriavgifter (ram)107 237

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Anslaget ska användas för att sätta ned avgifterna för den offentliga kontrollen vid slakteri- och vilthanteringsanläggningar enligt de möjligheter till nedsättning av avgifter som framgår av artikel 79.3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Anslaget får också användas för att täcka kostnader som uppstår i anslutning till kontroller vid slakterier och vilthanteringsanläggningar med syftet att förebygga, kontrollera och utrota djursjukdomar inom primär jordbruksproduktion.

Stöd får endast lämnas till de slakterier som uppfyller de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Stöd får betalas, efter ansökan, till slakterier i enlighet med de villkor som anges i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s 1).  Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Livsmedelsverket ska följa upp stödet. Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Livsmedelsverket ska föra register över den information och styrkande handlingar som behövs för att fastställa att alla villkor för stödet är uppfyllda. Detta register ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades.

2. Anslaget får användas för att täcka kostnader för godkännande av anläggningar för mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar enligt de villkor som framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Livsmedelsverket.

3. Anslaget får användas för att täcka kostnader som uppstår i anslutning till offentlig kontroll, t.ex. kostnader för annan offentlig verksamhet, vid slakterier och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:14 Livsmedelsverket
ap.17 7173 %0
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)415 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2530 372
2020-02-2530 372
2020-03-2530 372
2020-04-2530 372
2020-05-2530 372
2020-06-2530 372
2020-07-2530 372
2020-08-2530 372
2020-09-2530 372
2020-10-2530 372
2020-11-2530 372
2020-12-2530 380
Summa364 472
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Livsmedelsverket
1:26 ap.1Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll-1 054-21611 33910 889450-820
Myndighetsärenden1 81720330607-2771 560
Kontroll av livsmedelsanläggningar13 351-14 072202 000202 0000-721
Kontroll av restsubstanser1 39257719 18519 0201652 134
Kontroll av bekämpningsmedel3 233-1 3968 6249 674-1 050787
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner1 2384355881 200-6121 061
Dioxinkontroll637-3251 0171 417-400-88
Summa20 614-14 977243 083244 807-1 7243 913
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet49-8809 5479 613-66-897
Tjänsteexport
Tjänsteexport1 6943335 4515 661-2101 817
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara, ur livsmedelskontrollens synpunkt, synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Svanhild Foldal
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, HI
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Socialdepartementet, FS
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Miljödepartementet, KE och NM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten