Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
31

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4, Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VERKSAMHET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Ungdomspolitiken

Myndigheten ska under 2021 särskilt prioritera:

 • ungas psykiska hälsa,
 • ungas sociala inkludering och etablering på arbetsmarknaden,
 • ungas delaktighet i samhällsbygget, samt
 • ungas fritid.

Politiken för det civila samhället

Myndigheten ska under 2021 särskilt prioritera att:

 • stärka kunskapsutvecklingen, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter,
 • utveckla kunskapsstöd, bl.a. avseende coronapandemin, till det civila samhällets organisationer, samt
 • ta fram ett uppföljningssystem om det civila samhället som tar hänsyn till de sex principerna.

Demokrativillkor

Myndigheten ska redovisa hur den säkerställer att de statsbidrag myndigheten utbetalar går till verksamheter som uppfyller demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

3

Uppdrag

Ungdomspolitik

 1. Myndigheten ska ta fram och sprida en webbutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten utveckla en digital utbildningsplattform som bygger på det stödmaterial för öppen fritidsverksamhet som myndigheten tagit fram. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 1 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022.
 2. Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. För utgifter med anledning av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer se vidare under anslag 12:2, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla en samlad uppställning av antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.
 3. Myndigheten ska vara nationellt kontor för den Europeiska solidaritetskåren.
 4. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY).
 5. Myndigheten ska under perioden 2018–2021 vara förvaltningsorgan för ordförandeskapsprojektet Nabo som inleddes i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Politiken för det civila samhället

 1. Myndigheten ska fördela bidrag för studier om det civila samhället i samarbete med myndighetens vetenskapliga beredningsgrupp. Myndigheten ska redovisa de studier som fått medel från myndigheten. Myndigheten disponerar för ändamålet högst 3 058 000 kronor enligt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn, ap.6 Studier inom identifierade behovsområden, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 2. Myndigheten ska betala ut 6 200 000 kronor för verksamhet inom ramen för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) (Ku2018/00152). Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Myndigheten disponerar för ändamålet medel enligt regleringsbrev för 2021 avseende anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 3. Myndighetens rapport om civila samhällets villkor ska utarbetas i samråd med representanter från det civila samhället. Uppföljningsrapporten ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 maj 2021.

Demokrati

 1. Myndigheten ska genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om Europeiska unionen och dess framtid. För uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, ap.4 EU-information – del till MUCF.

Mänskliga rättigheter

 1. Myndigheten ska i egenskap av strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter fortsatt integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med övriga hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten sammankallande myndighet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022.
 2. Myndigheten ska genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. I uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 700 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Jämställdhet

 1. Myndigheten ska genomföra informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning samt hälsa och jämställdhet, inklusive prostitution och människohandel, riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang. Insatserna ska omfatta såväl grundutbildning som fördjupade utbildningar. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter och erfarenheter från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län samt Jämställdhetsmyndigheten. MUCF ska även inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter såsom Migrationsverket. MUCF ska i redovisningen av uppdraget redovisa i vilken utsträckning medel främjat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska senast den 30 mars årligen lämna delredovisningar och senast den 29 mars 2024 lämna en samlad redovisning av uppdraget. För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 4 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda beslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Myndigheten ska inom ramen för ett förstärkt kunskapsuppdrag sprida information till det civila samhällets organisationer och samverka med andra myndigheter, bl.a. Länsstyrelsen i Hallands län, till följd av det nya coronaviruset.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.I årsredovisningen för 2020, 22 februari 2021.
Myndigheten ska genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.1 mars 2021.
Myndigheten ska stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.A2019/01404Delredovisning 1 mars 2021, slutredovisning 1 mars 2022.
Myndigheten ska kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi.A2020/01669Delredovisning 1 mars 2021, slutredovisning 1 mars 2022.
Myndigheten ska utreda hinder och möjligheter för unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.15 mars 2021.
Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2018 genomföra förstärkta informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande.S2016/0275931 mars 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Myndigheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.Ku2020/0121614 maj 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder.1 juni 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati.1 juni 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2021.
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin.Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Allmänna val och demokrati.1 juni 2021.

Myndigheten ska genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor.

A2020/01666Delredovisning 1 juni 2021, slutredovisning 1 juni 2022.

Myndigheten ska inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/061711 september 2021.

Myndigheten ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025.

Ku2020/020911 september 2021.

Myndigheten ska fördela medel enligt förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn.30 september 2021.
Myndigheten ska stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar.U2018/0095115 december 2021.
Myndigheten ska utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.Ku2016/01669 och Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2.I årsredovisningen för 2021, 22 februari 2022.
Myndigheten ska ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.Ku2020/0049721 mars 2022.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 april,

- 30 juli och

- 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor51 639
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)51 639

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anslagsposten får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)5 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor284 380
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)89 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)3 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)191 420

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+ Ungdomsfrågor ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten ska användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forte ska under 2021 genomföra en kartläggning av forskning som kan bidra till kunskap om och förståelse för coronapandemins konsekvenser och följdeffekter för ungdomsgruppen, särskilt avseende ojämlikhetsaspekter. Forte ska också göra en analys av kunskapsläget för frågan och belysa eventuella forskningsbehov som bedöms vara angelägna inom området. Rådet ska senast den 31 mars 2022 till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) redovisa insatserna som genomförts på ungdomsforskningens område under 2021. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Myndigheten ska fördela 173 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del. 

Myndigheten ska utlysa och fördela 18 420 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 000
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)1 000
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)1 000
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medel på posten får användas för följande uppdrag:

 • ta fram en webbutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 5493 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000

2022
ap.12160 000160 000

2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 000
Räntekontokredit7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 303
2021-02-254 303
2021-03-254 303
2021-04-254 303
2021-05-254 303
2021-06-254 303
2021-07-254 303
2021-08-254 303
2021-09-254 303
2021-10-254 303
2021-11-254 303
2021-12-254 306
Summa51 639
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Tobias Adolfsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, REV
Justitiedepartementet/SIM, PO
Utrikesdepartementet/EC, EU
Socialdepartementet/FS, SAM, SF, SOF
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, GV, S, UH
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/RTL
Kulturdepartementet/MD, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS, JÄM, MRB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Regioner