Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2020-12-17
N2020/03083
N2020/03061(delvis)
N2020/00505
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Uppföljning av stöd till näringslivet med anledning av den pågående pandemin

Under 2020 har ett antal åtgärder riktade till näringslivet genomförts med anledning av den pågående pandemin. Tillväxtanalys ska påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av stödens sammanlagda effekter på företagen. Uppföljningen avgränsas till de nationella stöd som ingår i den kartläggning Tillväxtanalys genomfört under hösten 2020 (Styrmedelsmix i pandemin, Tillväxtanalys dnr 2020/180). Uppdraget ska genomföras i dialog med de stödgivande myndigheterna när det gäller datainsamling och tillgång till data för stöden. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2022. Delredovisningar ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021, 31 december 2021 och den 1 juni 2022.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

−  5 februari,

−  29 april,

−  30 juli, och

−  25 oktober.

3. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Tillväxtanalys pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser65 342
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)65 342

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Anslagsposten får användas för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.11 9603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 400
Räntekontokredit4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 445
2021-02-255 445
2021-03-255 445
2021-04-255 445
2021-05-255 445
2021-06-255 445
2021-07-255 445
2021-08-255 445
2021-09-255 445
2021-10-255 445
2021-11-255 445
2021-12-255 447
Summa65 342
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA och OFA
Utbildningsdepartementet, F och UH
Miljödepartementet, KL och NM
Arbetsmarknadsdepartementet, AA och JÄM
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Boverket
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statistiska centralbyrån
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden