Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2020-12-17
U2020/00208
U2020/00923
U2020/02490 m.fl.
Se bilaga 1
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolinspektion
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens skolinspektion.
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemydiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens skolinspektion.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska redovisa

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
  • erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning,
  • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildnings- och yrkesval hos flickor och pojkar i grundskolan och grundsärskolan samt kvinnor och män i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, 
  • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärares och förskollärares arbetsuppgifter i så stor utsträckning som möjligt är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen och hur huvudmän och rektorer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling,
  • hur huvudmän och rektorer arbetar med att elever ges undervisning av behöriga lärare, och
  • vilka insatser myndigheten vidtagit och avser att vidta på området likvärdig bedömning och betygssättning.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska redovisa vilka insatser som gjorts och som planeras för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Redovisning av verksamheten

Skolinspektionen ska 

  • närmare redogöra för dels vilka överväganden som ligger till grund för den ändrade fördelningen mellan verksamhetsgrenarna tillsyn och kvalitetsgranskning, dels för konsekvenser av den valda fördelningen för resultatet av myndighetens arbete, och
  • redogöra för hur myndighetens risk- och väsentlighetsanalys fångar upp grundskolor som har stora brister sett till i vilken mån eleverna når kunskapsmålen och då särskilt avseende behörighet till nationella program i gymnasieskolan. 

Agenda 2030


Skolinspektionen ska redovisa sitt arbete med Agenda 2030 och hur myndigheten har samverkat och bidragit till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  5 februari,

–  29 april,

–  30 juli, och 

–  25 oktober.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (A2020/02583).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

Jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025.

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2021.

Covid-19-pandemin

Skolinspektionen ska granska den fjärr- och distansundervisning som bedrivits och bedrivs i respektive skolform med anledning av covid-19-pandemin. Granskningens inriktning ska vara att undersöka vilka konsekvenser fjärr- och distansundervisningen får för elevers förutsättningar att nå målen samt för elevers hälsa. Elever som har haft svårare att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisningen ska särskilt uppmärksammas. Uppdraget ska genomföras i samråd med Statens skolverk. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2021.

Grundläggande behörighet

Skolinspektionen ska granska vilka möjligheter elever på yrkesprogram har att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högre utbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 17 december 2021.

Grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program

Skolinspektionen ska redovisa hur och med vilket resultat grundskolor med liten andel behöriga till gymnasieskolans nationella program över tid har granskats av myndigheten samt vilka åtgärder som vidtagits av huvudmännen.

Pågående uppdrag

Uppföljning av ärenden

Skolinspektionen ska prioritera och utveckla arbetet med att följa upp tillsynsärenden så att myndigheten säkerställer att brister har åtgärdats. Myndigheten ska senast den 15 oktober 2020 delredovisa och senast den 15 oktober 2022 slutredovisa till regeringen (Utbildningsdepartementet) hur arbetet genomförts och vilka resultat som nåtts. Tidpunkten för slutredovisning av detta uppdrag har ändrats i detta regleringsbrev.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att, inom ramen för sitt kvalitetsgranskningsuppdrag, följa upp och utvärdera den garanti för tidiga stödinsatser som riksdagen har beslutat om (prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333). I utvärderingen ska myndigheten också analysera om och i så fall hur lärarnas administrativa arbete påverkas av garantin. Utvärderingen ska ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020 och slutredovisas senast den 16 december 2022 (U2018/03700 [delvis] och U2018/03704).

Behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Regeringen har uppdragit åt bl.a. myndigheten att vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) (I2020/03233).

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2019–2020

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att under 2019 och 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Skolinspektionen ska senast den 1 april 2019, senast den 1 april 2020 och senast den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216 och A2018/00925).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2019–2020

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att under tiden den 1 april 2019–den 30 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Skolinspektionen ska senast den 1 april 2019, senast den 1 april 2020 och senast den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386 och Fi2018/01701).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion468 004
ap.1Statens skolinspektion (ram)468 004

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Anslagsposten får användas för Skolinspektionens och Skolväsendets överklagandenämnds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.114 0403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar31 000
Räntekontokredit32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2539 000
2021-02-2539 000
2021-03-2539 000
2021-04-2539 000
2021-05-2539 000
2021-06-2539 000
2021-07-2539 000
2021-08-2539 000
2021-09-2539 000
2021-10-2539 000
2021-11-2539 000
2021-12-2539 004
Summa468 004
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman2552006 0006 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Miljödepartementet, MLK
Kulturdepartementet, CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM, IAS, MRB
Infrastrukturdepartementet, ESD
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

U2020/00208
U2020/00923
U2020/02490
U2020/06608 (delvis)
U2020/06614