Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2020-12-17
Ju2020/04578 (delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kustbevakningen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 06, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kustbevakningen.

VERKSAMHET

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Kustbevakningens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering gällande miljöräddningstjänst och miljöövervakning

1. Kustbevakningen ska redovisa uppgifter om:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av skadliga ämnen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till miljöräddningsoperation av Kustbevakningen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till brottsanmälan till åklagare, respektive lett till beslut om vattenföroreningsavgift, samt
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på dessa.

2. Kustbevakningen ska redovisa sin förmåga till miljöräddningstjänst utifrån rådande riskbild, med hänsyn tagen både till nationella och internationella resurser. Redovisningen ska omfatta bekämpning av utsläpp av skadliga ämnen, nödbogsering och nödläktring. Kustbevakningen ska särskilt redovisa sina åtgärder för att upprätthålla myndighetens beslutade förmåga till miljöräddningstjänst. 

Återrapportering gällande brottsbekämpning och ordningshållning

3. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens verksamhet för att förebygga och förhindra brott. Redovisningen ska omfatta samverkan med andra myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra brott. 

4. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens brottsutredande verksamhet. Redovisningen ska omfatta samverkan med andra brottsutredande myndigheter. 

5. Kustbevakningen ska redovisa vid hur många tillfällen biträde lämnats till andra myndigheter inom brottsbekämpning och ordningshållning. Biträde enligt förordningen (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser ska särskilt redovisas. Redovisningen ska innefatta uppgifter om typ av stöd och dess omfattning. 

6. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen slutredovisade i februari 2020 regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO, Ju2018/03329-3/PO). Kustbevakningen ska redovisa hur samverkan med Polismyndigheten och Tullverket har fortsatt att utvecklas i syfte att förhindra och försvåra för internationella brottsnätverk att bedriva kriminell verksamhet i Sverige.

Återrapportering gällande kontrollverksamhet

7. Gällande kontrollverksamhet ska Kustbevakningen redovisa hur man samverkat med andra myndigheter i syfte att inrikta denna.

8. För fiskerikontrollverksamheten ska Kustbevakningen redovisa andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket. Kustbevakningen ska också samlat redogöra för utfallet av kontroller av kommersiellt laxfiske i södra Östersjön och av räkfisket i Västerhavet.

Återrapportering gällande miljömål

9. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för att bidra till en ökad uppfyllelse av de miljökvalitetsmål och delar av Generationsmålet som är av relevans för myndighetens verksamhet.

Återrapportering gällande genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

10. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. 

2

Organisationsstyrning

Verksamhet och ekonomi i balans

11. Kustbevakningen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i verksamheten och åtgärder för att säkerställa en verksamhet och ekonomi i balans.

Verksamhetsinvesteringar

12. Kustbevakningen ska i de budgetunderlag som lämnas till regeringen, gällande de verksamhetsinvesteringar som myndigheten särskilt informerar om, redovisa en bedömning av hur investeringarna påverkar myndighetens ekonomi på lång sikt. I redovisningen ska avskrivningskostnader, ränteutgifter, underhållskostnader och övriga kostnader särskilt specificeras.

Jämställdhet

13. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

3

Uppdrag

Uppdrag

Prognoser

Kustbevakningen ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Utöver den samlade prognosen ska en särskild redogörelse över kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar (avskrivningskostnader, räntor, underhållskostnader och övriga kostnader) redovisas.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april,
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

Rättsväsendets digitalisering   

Kustbevakningen ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som har redovisats till regeringen.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Kustbevakningen ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendet digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Övriga pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen att samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar. Löpande rapportering, slutrapport senast den 29 mars 2024 (Ju2019/02044/PO).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända arbetssökande för praktik. Årlig redovisning till Statskontoret 2019-2021 (A2016/00216/A, Fi2016/00386/ESA, A2018/00925/A, Fi2018/01701/ESA).

Uppdrag med anledning av Schengenutvärdering av Sverige. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Uppdrag till Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2021 (Ju2019/04272/SSK).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag till Kustbevakningen att analysera och föreslå hur myndighetens båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri. Kustbevakningens samtliga sjögående enheter omfattas av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2021 (I2020/01136/US).

Uppdrag till Kustbevakningen och elva andra myndigheter att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget ska samordnas av Skatteverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021 (Fi2020/02991).

Uppdrag till Kustbevakningen och elva andra myndigheter att inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021 (Ju2020/02483).

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023. Årlig redovisning till Statskontoret (A2020/02583, Fi2020/04960). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 353 934
ap.1Kustbevakningen (ram)1 353 934

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 8 861 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.140 6183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 050 000
Räntekontokredit40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25112 828
2021-02-25112 828
2021-03-25112 828
2021-04-25112 828
2021-05-25112 828
2021-06-25112 828
2021-07-25112 828
2021-08-25112 828
2021-09-25112 828
2021-10-25112 828
2021-11-25112 828
2021-12-25112 826
Summa1 353 934
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1106 0006 000011
Övriga intäkter
Ersättning för kostnader för räddningstjänst000000
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal2811000000
Offentligrättslig verksamhet
Vattenföroreningsavgift27130030030000
Ersättning för kostnader för räddningstjänst2713-43801 7001 7000-438
Summa-43802 0002 0000-438
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

Vattenföroreningsavgift

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ulrika Odén
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/KRIM, L4, PO
Utrikesdepartementet/ES, FN
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ, SKA
Miljödepartementet/NM, S, V
Näringsdepartementet/FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Infrastrukturdepartementet/US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Transportstyrelsen
Tullverket