Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2020-12-03
Fi2020/04694 (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Konsumentverket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96, prop. 2020/21:2 utg.omr. 18, bet. 2020/21:FiU11, rskr. 2020/21:64).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för Konsumentverket. Ändringen innebär en minskning av disponibla anslagsmedel med anledning av riksdagens beslut om propositionen Höständringsbudget för 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Regelefterlevnad

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med samverkan med näringslivet, branschöverenskommelser, standardisering, tillsyn och marknadskontroll samt eventuella andra insatser som syftar till ökad regelefterlevnad, har resulterat i och väntas resultera i mer välfungerande konsumentmarknader.

Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Finansinspektionen. Redovisningen ska föregås av samråd mellan myndigheterna.

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur hänsyn tagits till skillnaderna i kvinnors och mäns förutsättningar att agera på finansmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Myndigheten ska även fortsättningsvis tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747/KO, jfr mål 10.c i FN:s Agenda 2030). Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta tillvara de kunskaper som finns hos Finansinspektionen. Myndigheten ska senast den 30 mars 2021 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) redogöra för tjänstens funktion, antalet besökare och prisutvecklingen för remitteringar.

Information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska inom ramen för sin verksamhet som rör information till konsumenter förmedla övergripande information till konsumenter om frågor som rör produktionsvillkor i andra länder och lämna en rapport om arbetet till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 mars 2021.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion

Fi2017/01172/KO

Den 1 mars 2020

Uppdrag till Konsumentverket att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster

Fi2017/01173/KO

Den 1 mars 2020

Uppdrag att bistå miljömålsrådet

M2018/01715/S


Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket168 819
ap.1Konsumentverket (ram)163 819
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)2 800
ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning (ram)1 500
ap.9EU:s geoblockeringsförordning (ram)700

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar. Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv och vid de tidpunkter som Sida anger.

ap.8 Metodstöd för merkostnadsersättning

Medlen ska användas för Konsumentverkets arbete med att bistå Försäkringskassan i uppdraget att utarbeta ett nationellt metodstöd för merkostnadsersättning, genom att tillhandahålla uppgifter om vad som utgör normala kostnader för personer utan funktionsnedsättning.

ap.9 EU:s geoblockeringsförordning

Medlen ska användas för utförandet av uppgiften att stödja och kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs.

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket16 934
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)15 434

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas för bidrag enligt förordningen (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet. En del av medlen ska användas för bidrag till framtagande och spridning av information om produktionsvillkor i andra länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.15 0943 %0
ap.303 %0
ap.80Inget0
ap.903 %0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.20Inget0
ap.9508Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Konsumentverket
2:1 ap.52:1 ap.1100 %
2:1 ap.62:1 ap.1100 %
2:1 ap.72:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Konsumentverket
ap.2ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.7ram
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.1ram
ap.3ram
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.915 0007 0008 000
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2514 151
2020-02-2514 151
2020-03-2514 151
2020-04-2514 151
2020-05-2514 151
2020-06-2514 151
2020-07-2514 151
2020-08-2514 151
2020-09-2514 151
2020-10-2514 151
2020-11-2514 151
2020-12-10-1 000
2020-12-2514 158
Summa168 819
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning
2:1 ap.9EU:s geoblockeringsförordning

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslaget 2:1 Konsumentverket, anslagspost 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar och medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet, under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och L2
Utrikesdepartementet/HI och IU
Socialdepartementet/FS och SF
Finansdepartementet/BA1, ESA, FPM, OU, SPN och VS
Miljödepartementet/KE och NM
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM, SV och JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Allmänna reklamationsnämnden
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Pensionsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Upphandlingsmyndigheten
Riksgäldskontoret