Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2020-12-17
Fi2020/04810 (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konsumentverket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Konsumentverket.

VERKSAMHET

Konsumentverket ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.    

1

Mål och återrapporteringskrav

Regelefterlevnad

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med samverkan med näringslivet, branschöverenskommelser, standardisering, tillsyn och marknadskontroll samt eventuella andra insatser som syftar till ökad regelefterlevnad, har resulterat i och väntas resultera i mer välfungerande konsumentmarknader.

Myndigheten ska redovisa hur den utövar tillsyn över att kreditprövningar görs i enlighet med kraven i konsumentkreditlagen (2010:1846) och hur tillsynen resulterat i eller väntas resultera i ett högt konsumentskydd. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten i det arbetet har utbytt erfarenheter med Finansinspektionen. Innan redovisningen lämnas ska myndigheten inhämta synpunkter från Finansinspektionen.

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten avseende bl.a. identifiering av problem, tillämpning av regler och utformning av information. Av redovisningen ska framgå hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats.

Cirkulär ekonomi

Konsumentverket ska redovisa hur myndigheten utifrån sitt verksamhetsområde har arbetat för att bidra till en cirkulär ekonomi.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2021–2024 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Myndigheten ska även fortsättningsvis tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747, jfr mål 10.c i FN:s Agenda 2030). Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta tillvara de kunskaper som finns hos Finansinspektionen. Myndigheten ska senast den 30 mars 2022 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) redogöra för tjänstens funktion, antalet besökare och prisutvecklingen för remitteringar.

Identifiera åtgärder för barnets rättigheter

Myndigheten ska identifiera och vidta lämpliga åtgärder för att stärka den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter i verksamheten. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter, ap. 2 Bidrag till myndigheter, under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Konsumentverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har gått tillväga för att identifiera lämpliga åtgärder, vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerar att vidta, samt resultatet av åtgärderna. 

Pågående uppdrag

UppdragBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag om att bistå miljömålsrådet

M2018/01715

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925Den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701Den 15 januari 2021

Uppdrag om att främja och utveckla ett behovsanpassat konsumentstöd

Fi2020/00663Lägesrapporter den 1 mars 2021 och 1 mars 2022 och slutredovisning den 1 mars 2023

Uppdrag om att analysera marknaden för konsumentkrediter och överskuldsättning

Fi2020/00664Den 1 mars 2021

Uppdrag om att bistå Försäkringskassan med referensmaterial om normala levnadskostnader

S2020/01859Den 1 mars 2021

Uppdrag om information om produktionsvillkor i andra länder

Fi2020/04115Den 30 mars 2021

Uppdrag om en webbaserad informationstjänst för remitteringar

Fi2020/04115Den 30 mars 2021

Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Delredovisning den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

Uppdrag om att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Fi2020/03961Den 1 september 2021

Uppdrag om att identifiera och analysera hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion

Fi2020/00945Den 30 november 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket169 689
ap.1Konsumentverket (ram)165 189
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)3 500
ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning (ram)300
ap.9EU:s geoblockeringsförordning (ram)700

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar. Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv och vid de tidpunkter som Sida anger.

ap.8 Metodstöd för merkostnadsersättning

Medlen ska användas för Konsumentverkets uppdrag att bistå Försäkringskassan i arbetet med att bedöma merkostnader för personer med funktionsnedsättning, genom att dela med sig av kunskaper och erfarenheter när det gäller vad som utgör normala levnadskostnader i olika avseenden.

ap.9 EU:s geoblockeringsförordning

Medlen ska användas för utförandet av uppgiften att stödja och kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs.

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 559
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)16 059

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas för bidrag enligt förordningen (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet. En del av medlen ska användas för bidrag till framtagande och spridning av information om produktionsvillkor i andra länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.15 0903 %0
ap.303 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.20Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.915 0007 0008 00002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar14 000
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2514 141
2021-02-2514 141
2021-03-2514 141
2021-04-2514 141
2021-05-2514 141
2021-06-2514 141
2021-07-2514 141
2021-08-2514 141
2021-09-2514 141
2021-10-2514 141
2021-11-2514 141
2021-12-2514 138
Summa169 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.8Metodstöd för merkostnadsersättning
2:1 ap.9EU:s geoblockeringsförordning

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslaget 2:1 Konsumentverket, anslagspost 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar, utgiftsområde 18.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar och medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet, under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och L2
Utrikesdepartementet/HI och IU
Socialdepartementet/FS och SF
Finansdepartementet/BA1, ESA, FPM, OU, SPN och VS
Miljödepartementet/KE och NM
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM, MRB, SV och JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Allmänna reklamationsnämnden
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Pensionsmyndigheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret