Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2020-12-17
Ju2020/00619
Ju2020/04577 (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Ekobrottsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångssäkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

3

Uppdrag

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Rättsväsendets digitalisering

Ekobrottsmyndigheten ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som har redovisats till regeringen. Ekobrottsmyndigheten ska vara sammanhållande för de delar som avser att kartlägga utbyte av information under pågående utredning och göra en översyn av möjligheterna att ytterligare effektivisera hanteringen av digital bevisning.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Ekobrottsmyndigheten ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Pågående uppdrag

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Gemensamt uppdrag 2018–2020 till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Uppdraget ska efter samråd mellan berörda myndigheter redovisas i samband med Arbetsmiljöverkets årsredovisning (A2017/02422).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925) samt senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583). 

Näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Ekobrottsmyndigheten ska, tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet, inrätta ett pilotptojekt som riktar sig mot näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet. Uppdraget samordnas av Polismyndigheten och ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021 (Ju2020/02483).

Felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Ekobrottsmyndigheten ska, tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet, inrätta ett pilotptojekt som syftar till att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget samordnas av Skatteverket och ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021 (Fi2020/02991).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten744 509
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)744 509

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ekobrottsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Ekobrottsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.122 3353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2562 042
2021-02-2562 042
2021-03-2562 042
2021-04-2562 042
2021-05-2562 042
2021-06-2562 042
2021-07-2562 042
2021-08-2562 042
2021-09-2562 042
2021-10-2562 042
2021-11-2562 042
2021-12-2562 047
Summa744 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Marie Gustafsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Brottsförebyggande rådet
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret