Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-12-17
N2020/03068
N2020/03031 (delvis)
N2020/00581
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens veterinärmedicinska anstalt.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa användningen av de medel om 35 000 000 kronor som tillförts myndigheten för att förstärka arbetet med civilt försvar. I redovisningen ska ingå vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

Antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Agenda 2030

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle, där det balanserade och integrerade förhållningssättet till hållbarhetens tre dimensioner står centralt i metodutvecklingen. 

3

Uppdrag

1. Inriktning för arbetet med civilt försvar

Statens veterinärmedicinska anstalts planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella ansvisningar för det civila försvaret. 

1.1 Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Statens veterinärmedicinska anstalt ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk påbörja lämpliga åtgärder för att inleda uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bl.a. kartläggning av strategiska varor för livsmedelskedjans funktionalitet, identifiering av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska utvecklas. Myndigheten ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks. Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk genomfört, och som Livsmedelsverket ska lämna till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2022 avseende vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.

1.2 Arbetsplan för uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Statens veterinärmedicinska anstalt ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk utarbeta ett förslag till arbetsplan för perioden 2021–2023 avseende uppbyggnad av livsmedelsberedskapen. Myndigheternas gemensamma arbetsplan ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 april 2021.2. Prognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 5 februari

– 29 april

– 30 juli

– 25 oktober

Pågående uppdrag

bilagan redovisas Statens veterinärmedicinska anstalts pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt161 222
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)161 222

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Anslaget får användas för Statens veterinärmedicinska anstalts förvaltningsutgifter.

2. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 133 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Av anslaget bör minst 33 000 000 kronor användas för att förstärka arbetet med civilt försvar, varav minst 5 000 000 kronor ska gå till uppbyggnad av livsmedelsberedskapen.1:27

Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt2 000
ap.2Civilt försvar - del till Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)2 000

Villkor för anslag 1:27

ap.2 Civilt försvar - del till Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Anslaget ska användas till uppbyggnad av livsmedelsberedskapen.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.14 8363 %0
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit24 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2513 435
2021-02-2513 435
2021-03-2513 435
2021-04-2513 435
2021-05-2513 435
2021-06-2513 435
2021-07-2513 435
2021-08-2513 435
2021-09-2513 435
2021-10-2513 435
2021-11-2513 435
2021-12-2513 437
Summa161 222
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet11 72010 500203 500207 800-4 30017 920
Tjänsteexport2 195-1 50011 00011 700-700-5
Summa13 9159 000214 500219 500-5 00017 915
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Åsa Widebäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk