Miljödepartementet


Regeringsbeslut
13

2020-12-17
M2020/02056 (delvis)
Transportstyrelsen
Olai Kyrkogata 35
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Klimatbonus
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Klimatbonus för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1U1, rskr. 2020/21:143).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Klimatbonus (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 910 000
ap.1Klimatbonus (ram)2 910 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Klimatbonus

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny klimatbonusbil. Bidraget regleras i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Klimatbonus
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Martin Larsson
Kopia till

Infrastrukturdepartementet, US
Finansdepartementet, TOT
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, EKOL
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Riksgäldskontoret