Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2020-12-17
Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00231
Fö2020/00348 m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Gustaf Anders gata 13
653 40 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/2021:1 utg.omr. 6, bet. 2020/2021:FöU1, rskr. 2020/2021:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136). 

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga i syfte att kunna fylla cirka 5 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Återrapportering

Myndigheten ska lämna lägesredovisning för grundutbildningsomgång 2021/22 senast den 16 juni 2021. En samlad redovisning för grundutbildningsomgång 2021/22 ska lämnas senast den 1 november 2021.

För grundutbildningsomgång 2022/23 ska lägesredovisning lämnas senast den 1 december 2021.

I lägesredovisningarna ska anges antalet totalförsvarspliktiga som har kallats till mönstring, genomfört mönstring och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Även antalet totalförsvarspliktiga som har ansökt om prövning, genomfört prövning och mönstring samt skrivits in till grundutbildning med värnplikt ska redovisas.

Redovisningen ska innehålla avbrottsstatistik och bakomliggande orsaker till avbrotten.

I den samlade redovisningen ska slutsatser och erfarenheter från mönstringsunderlag, mönstring och inskrivning till grundutbildning med värnplikt redovisas.

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

2. Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska 2021 kunna genomföra 8 500 prövningar för Polismyndighetens behov i syfte att kunna fylla 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen varje termin.

2

Organisationsstyrning

1. Etablering av nytt prövningskontor

Totalförsvarets rerkyteringsmyndighet ska etablera ett tredje prövningskontor för att möjliggöra ett ökat antal prövningar av värnpliktiga och ökat antal prövningar till polisutbildningen. 

Lägesredovisningar av pågående etablering ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 maj och den 26 november 2021.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari

- 29 april

- 30 juli och

- 25 oktober.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

2. Ökad effektivitet i mönstringsprocessen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt se över mönstringsprocessen för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. mönstringsunderlaget), processer och resursanvändning.

3. Tidigare givna uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och pers. med funktionsnedsättning för praktik. Uppdraget skulle redovisats senast den 15 januari 2020 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

I december 2020 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Myndigheten ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts (A2020/02583, Fi2020/04960).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet295 568
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)295 568

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.18 8673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Räntekontokredit17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2524 631
2021-02-2524 631
2021-03-2524 631
2021-04-2524 631
2021-05-2524 631
2021-06-2524 631
2021-07-2524 631
2021-08-2524 631
2021-09-2524 631
2021-10-2524 631
2021-11-2524 631
2021-12-2524 627
Summa295 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten-2 771-5 60020 00020 0000-8 371
Uppdrag Försvarshögskolan1 013-8004 5004 5000213
Uppdrag Polismyndigheten10 932-10 00075 00075 0000932
Uppdrag övriga civila-419-9004 5004 000500-819
Summa8 755-17 300104 000103 500500-8 045
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Patrik Asplund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Seko, Service- och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00231
Fö2020/00348
Fö2020/00351
Fö2020/00464
Fö2020/01058
Fö2020/01243 (delvis)
Fö2020/01269 (delvis)