Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2020-12-22
S2020/09593
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 38084
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Agenda 2030

Forte ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och till att nå de globala målen för hållbar utveckling, särskilt avseende de mål som har bäring på de sociala och ekonomiska dimensionerna i agendan, bl.a. mål 3 Hälsa och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 10 Minskad ojämlikhet.

3

Uppdrag

Återkommande uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli,

25 oktober.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska fortsätta att stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha samma inriktning som beskrivs i uppdraget Forskning inom äldreområdet i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte bör i genomförandet av uppdraget beakta de kunskapsbehov som föreligger inom äldreområdet med anledning av den pågående coronapandemin. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2022. Forte får för uppdragets genomförande använda 36 000 000 kronor under 2021, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om ungas levnadsvillkor

Forte ska fortsätta arbetet inom ungdomsforskningens område. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrevet för 2021 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslag 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 8 Forskning om ungdom.

Verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa

Forte ska fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa i enlighet med Fortes regleringsbrev för budgetåret 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 3 maj 2022. Närmare information om uppdraget finns i regleringsbrevet för 2021 för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Regeringsbeslut A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

Regeringsbeslut Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut
A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut
Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram

Regeringsbeslut
U2017/02404

Årligen den 1 mars

Uppdrag om jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev
S2020/07382

Till regeringen den 1 september 2021

Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringsbeslut
S2020/06171

Till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 1 september 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd39 063
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)39 063

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds förvaltningsutgifter.

6:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd763 503
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)763 503

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslagsposten får användas för att finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Från anslagsposten finansieras satsningar på 105 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) avseende den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 1713 %0
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.122 905Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.12 300 000801 283684 062814 6552027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriande är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 255
2021-02-253 255
2021-03-253 255
2021-04-253 255
2021-05-253 255
2021-06-253 255
2021-07-253 255
2021-08-253 255
2021-09-253 255
2021-10-253 255
2021-11-253 255
2021-12-253 258
Summa39 063
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Linda Österberg
Kopia till

Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)