Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2020-12-17
Ku2020/01821
Ku2020/02624 (delvis)
Statens maritima och transporthistoriska museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens maritima och transporthistoriska museer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens maritima och transporthistoriska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Kultur i hela landet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Lokalkostnader

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens maritima och transporthistoriska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

3

Uppdrag

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att möta de förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur myndigheten fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget. 

Översyn av lokalförhyrningar

Statens maritima och transporthistoriska museer ska se över effektiviteten och kostnaderna för sina lokalförhyrningar. Redovisningen ska innehålla en specifikation med effektiviseringsförslag och uppskattad besparing och lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 maj 2021.

Historiska transportmedel

Statens maritima och transporthistoriska museer ska bistå Riksantikvarieämbetet i myndighetens arbete för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel.

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och 
 • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsätta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima och transporthistoriska museer196 580
ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer (ram)196 580

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Statens maritima och transporthistoriska museer.

Anslagsposten får användas för Vasamuseets verksamhetskostnader.

Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.65 8973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar200 000
Räntekontokredit40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima och transporthistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2528 083
2021-02-2528 083
2021-03-2528 083
2021-04-2528 083
2021-05-2528 083
2021-06-2528 083
2021-07-2528 082
Summa196 580
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima och transporthistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor10 817-13 62915 90716 419-512-3 324
Undersökningar, utredningar och andra tjänster-51-1562 1732 1730-207
Vasamuseet8 350-3 32680 744140 757-60 013-54 989
Summa19 116-17 11198 824159 349-60 525-58 520
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar004 17004 1704 170
Övrigt002 37002 3702 370
Summa006 54006 5406 540
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima och transporthistoriska museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av museiverksamhet inom myndigheten.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA, SFÖ
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer