Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
18

2020-12-17
Ku2020/01760
Ku2020/02624 (delvis)
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens historiska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider.

Kultur i hela landet

Statens historiska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens historiska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Statens historiska museer ska särskilt redovisa de konsekvenser som spridningen av sjukdomen covid-19 har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

3

Uppdrag

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Statens historiska museer ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att möta de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur myndigheten fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt
Uppdrag att utveckla en svensk version av installationen Dimensions in Testimony

U2020/00713, U2020/04899

Redovisning av användningen av medlen lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer168 354
ap.1Statens historiska museer (ram)168 354

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Statens historiska museer

Anslagsposten får användas för Statens historiska museers förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.15 0503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar55 000
Räntekontokredit100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2514 030
2021-02-2514 030
2021-03-2514 030
2021-04-2514 030
2021-05-2514 030
2021-06-2514 030
2021-07-2514 030
2021-08-2514 030
2021-09-2514 030
2021-10-2514 030
2021-11-2514 030
2021-12-2514 024
Summa168 354
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-6 306-1 0001 8002 600-800-8 106
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Tjänsteexport000000
Arkeologisk uppdragsverksamhet-47 6752 947132 216130 1122 104-42 624
Summa-53 9811 947134 016132 7121 304-50 730
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 50002 5002 500
Övrigt005 00005 0005 000
Summa007 50007 5007 500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Amy Schöning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, OFA ESA
Utbildningsdepartementet/AI MK
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer