Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 1001
405 21 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för kulturanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publiceringsplan

Myndigheten för kulturanalys ska senast den 1 mars varje år ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Påverkan med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa hur spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat genomförande av verksamheten, resultat och ekonomi.

3

Uppdrag

Översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. I uppdraget ingår att kartlägga hur landets kulturliv och kulturella infrastruktur, inom ideell, kommersiell och offentlig regi, drabbats av pandemin. I uppdraget ingår även att kartlägga regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas insatser till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Även insatser och effekter inom andra samhällsområden bör beröras i den mån det är relevant.

Redovisning ska ske till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 april och 6 oktober 2021.

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2021

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

 • antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp t.o.m. 18 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete. Myndigheten ska samråda med Riksantikvarieämbetet.

En samlad redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 maj 2022.

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021–2023.

Fi2018/01701


Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m, samt att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021
Uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.Ku2019/01972/KO15 maj 2020 och 10 juni 2021
Översyn av gemensamma bedömningsgrunder

Ku2019/01459/KO

Ku2019/02020/LS(delvis)

20 januari 2021
Filmstatistik

Ku2019/01459/KO

Ku2019/02020/LS (delvis)

Årsredovisning för 2020
Kulturdatabasen

Ku2019/01459/KO

Ku2019/02020/LS (delvis)

Årsredovisning för 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys17 300
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)17 300

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för kulturanalys förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

Anslagsposten får användas för att finansiera svenskt medlemskap i Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.15193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 325
2021-04-254 325
2021-07-254 325
2021-10-254 325
Summa17 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Uppdragsverksamhet0083483400
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Kulturdatabasen008660866866
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kulturdatabasen

Myndigheten för kulturanalys får ta ut avgifter för kulturdatabasen och får bestämma storleken på avgifterna. Inkomsterna får disponeras och ska redovisas mot anslag 1:7. 

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten för kulturdatabasen är att avgifterna ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
August Arvidsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L4
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Näringsdepartementet/BI
Näringsdepartementet/MK
Näringsdepartementet/SSS A
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Konstnärsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Statskontoret
samtliga regioner
Sveriges författarfond
Stiftelsen Svenska Filminstitutet