Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2020-12-17
U/2020/06608 (delvis)
U/2020/06617
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Skolforskningsinstitutet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik för 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Senast den 1 april för respektive år 2021-2023 samt 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:11

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet24 735
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)24 735

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Skolforskningsinstitutet

Anslaget får användas för Skolforskningsinstitutets förvaltningsutgifter.

1:12

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 543
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 543

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Praktiknära skolforskning

Anslaget får användas till finansieringsbidrag inom den praktiknära skolforskningen. Anslaget disponeras och fördelas av Skolforskningsinstitutet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:11 Skolforskningsinstitutet
ap.17423 %0
1:12 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Praktiknära skolforskning
ap.169 08632 04325 04312 0002024
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 061
2021-02-252 061
2021-03-252 061
2021-04-252 061
2021-05-252 061
2021-06-252 061
2021-07-252 061
2021-08-252 061
2021-09-252 061
2021-10-252 061
2021-11-252 061
2021-12-252 064
Summa24 735
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet, F, GV, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner