Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens medieråd
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens medieråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Statens medieråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 5 februari,
  • 29 april och
  • 25 oktober.

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), till exempel genom att utveckla samverkan på området. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Statens medieråd ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.

Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet

Statens medieråd ska kartlägga och redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Uppdraget är en del av Sveriges genomförande av EU:s reviderade direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Kartläggningen ska redovisas vart tredje år med början den 1 september 2022. Redovisningen ska utgå från Europeiska kommissionens riktlinjer, som kommer att publiceras inom kort. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Myndigheten för press, radio och tv, som har det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över de bestämmelser som genomför AV-direktivet och som ingår i Erga, liksom med andra relevanta aktörer inom området medie- och informationskunnighet.

Medverka till ett branschgemensamt system för varningar enligt radio- och tv-lagen

Statens medieråd ska medverka till ett branschgemensamt system för hur varningar enligt radio- och tv-lagen ska lämnas avseende innehåll i tv-sändningar och beställ-tv som kan skada minderåriga. Uppdraget är en del av Sveriges genomförande av EU:s reviderade direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet). Myndigheten ska bidra till en dialog mellan berörda aktörer om möjligheten till och utformningen av ett branschgemensamt system i syfte att underlätta genomförandet av ett sådant system. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget bistå med kunskap om utvecklingen inom EU och om informationssystem i andra medlemsstater. Uppdragets genomförande ska redovisas i årsredovisningen.

Information om upphovsrätt för barn och unga

Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. Statens medieråd ska i årsredovisningen redovisa vilka insatser som gjorts på detta område.

Inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Statens medieråd får använda 1 000 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 30 juli 2020 (S2020/06171) angående uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens medieråd ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Statens medieråd ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Statens medieråd ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021..

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171

Slutredovisning av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd23 722
ap.1Statens medieråd (ram)23 722

Villkor för anslag 11:4

ap.1 Statens medieråd

Anslaget får användas för Statens medieråds förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.17113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 977
2021-02-251 977
2021-03-251 977
2021-04-251 977
2021-05-251 977
2021-06-251 977
2021-07-251 977
2021-08-251 977
2021-09-251 977
2021-10-251 977
2021-11-251 977
2021-12-251 975
Summa23 722
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Barnombudsmannen
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter