Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
26

2020-12-17
Ku2020/02624 (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Forum för levande historia.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa:

  • insatserna för att öka den unga publiken, och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten har samverkat och vilka resultat som har nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling. 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa de samverkansinsatser som genomförts samt en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Myndigheten ska bistå Regeringskansliet i arbetet med att förbereda och genomföra Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism den 13-14 oktober 2021.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Uppdrag inom den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Myndigheten ska samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Samordning innebär regelbundna erfarenhets- och kunskapsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor. Uppföljning avser redovisning och resultatanalys av arbetet inom ramen för planen. Myndigheten ska med utgångspunkt i instruktionen erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser om olika former av rasism och intolerans i historien och idag till skolans personal och andra relevanta yrkesgrupper. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med Skolverket, Statskontoret, Uppsala universitet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Socialstyrelsen.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 april 2022. För uppdragets genomförande får myndigheten rekvirera högst 6 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 2 november 2021. Kostnaderna ska belasta anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. ap. 10, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Demokratin 100 år 2021

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Forum för levande historia ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter i sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Forum för levande historia ska genomföra uppdraget i dialog med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022. 

Prognoser 2021–2024

Forum för levande historia ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april och
  • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag till Forum för levande historia att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin.

Ku2020/00709

Delredovisning till regeringen (Kulturdepartementet) 15 mars 2021 och slutredovisning till regeringen (Kulturdepartementet) 3 mars 2022.

Uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

A2020/02252

Delredovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 1 mars 2021 och slutredovisning till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 1 mars 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia59 785
ap.1Forum för levande historia (ram)49 785
ap.2Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum (ram)10 000

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Forum för levande historia

Anslaget får användas för Forum för levande historias förvaltningsutgifter.

I anslagsposten ingår även medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska även användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

ap.2 Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum

Medlen får användas efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:4 Forum för levande historia
ap.11 7933 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 000
Räntekontokredit4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 982
2021-02-254 982
2021-03-254 982
2021-04-254 982
2021-05-254 982
2021-06-254 982
2021-07-254 982
2021-08-254 982
2021-09-254 982
2021-10-254 982
2021-11-254 982
2021-12-254 983
Summa59 785
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Forum för levande historia
8:4 ap.2Förberedande verksamhet för inrättandet av ett Förintelsemuseum
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anders Lundmark
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, OFA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet, MRB
Utbildningsdepartementet, AI, MK, S, UH
Socialdepartementet, FS, Jäm
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret
Socialstyrelsen
Uppsala universitet
Riksförbundet Sveriges museer